Данъчна основа по ЗДДС

актуална версия версия: 16 декември 2020 2636 уникалност: 84.8%

Съгласно ЗДДС размерът на данъка се определя, като се умножи данъчната основа по съответната данъчна ставка за доставката.

Данъчната основа е стойността, върху която се начислява ДДС, ако доставката е облагаема, или стойността, върху която не се начислява данък, ако доставката е освободена. Казано по друг начин – данъчната основа е възнаграждението, получено или дължимо на продавача за доставка, която ще бъде извършена от него. Неустойки и лихви с обезщетителен характер не се смятат за възнаграждение на доставчика.

Съгласно ЗДДС данъчната основа може да бъде променена в посока увеличение или намаление с различни суми, които съпровождат доставката.

I. Суми, с които данъчната основа се увеличава

1.1. Всички данъци и такси, когато същите са дължими за доставката

Данъчната основа се увеличава с всички данъци и такси, включително и акциз. По отношение на данъците и таксите следва да са изпълнени определени условия, за да бъдат включени в данъчната основа, а именно:

  • да са платени от името и за сметка на получателя;
  • да са поискани от доставчика.

Пример: Две дружества се договарят за продажба на Урегулиран поземлен имот. Цената на УПИ е 100 000 лв. без включен ДДС. Дружествата се договарят, че дължимият данък по ЗМДТ (данък при възмездно придобиване на имущество) ще бъде заплатен от доставчика, но е за сметка на купувача. Освен данъка Доставчикът също заплаща и такса вписване. Допълнителните данък и такса са в размер на 6 000 лв., като доставчикът е поискал те да му бъдат възстановени. Данъчната основа при тази доставка ще се увеличи с въпросните 6 000 лв., тъй като те отговарят на условията, като ще бъде в размер на 106 000 лв.

1.2. Субсидии и финансирания, пряко свързани с доставката

На следващо място, данъчната основа се увеличава с всички субсидии и финансирания, които са пряко свързани с доставката. Съгласно Закона такива субсидии са тези, които са пряко обвързани с цената на доставяните стоки и услуги и са предназначени за:

  • покриване на загуби;
  • финансирания за придобиване или ликвидация на активи, които не участват при формиране на данъчната основа.

Пример: Земеделски стопанин (ЗС), чийто предмет на дейност е производство на мляко, получава субсидия от държавата в размер на 60 000 лв. ЗС не е регистриран по ЗДДС. Получената субсидия формира ли облагаем оборот по ЗДДС и възниква ли задължение за лицето да се регистрира по ЗДДС?

скрито платено съдържание: 46 думи;

1.3. Съпътстващи разходи, начислени от продавача на получателя, които са пряко свързани с доставката

скрито платено съдържание: 50 думи;

Други съпътстващи разходи са:

  • разходи за транспорт

1.4. Стойността на обикновените опаковъчни материали, когато същите не подлежат на връщане

За обикновен опаковъчен материал ЗДДС приема материали, които са предназначени за многократна употреба, без да е необходима преработка.

Данъчната основа се увеличава с тези материали, когато те не подлежат на връщане, или когато получателят е физическо лице (данъчно незадължено лице).

II. Суми, които са включени в данъчната основа

Законът приема, че в данъчната основа са включени следните суми:

2.1. Услугата по последващо гаранционно обслужване

скрито платено съдържание: 46 думи;

2.2. Стойността, задържана от получателя като гаранция за добро изпълнение

Пример: Дружество сключва договор със строителна компания за построяване на офис на дружеството.

скрито платено съдържание: 110 думи;

III. Суми, с които се намалява данъчната основа

В ЗДДС присъстват суми, с които данъчната основа се намалява. Такива са:

3.1. Търговската отстъпка

Когато търговската отстъпка се предоставя на датата на издаване на фактурата, отстъпката се приспада от данъчната основа. Когато се издава на по-късен етап, доставчикът издава кредитно известие, с което се намалява данъчната основа.

Пример: Две дружества се договарят за продажба на стоки, като в договора между тях има условие, че при достигане на оборот от 100 000 лв. дружеството – продавач ще направи допълнителна отстъпка на дружеството – купувач в размер на 5% от стойността на достигнатия оборот.

скрито платено съдържание: 31 думи;

3.2. Стойността на обикновените опаковъчни материали, когато същите подлежат на връщане

Ако опаковъчните материали не бъдат върнати в срок до 12 месеца от датата на изпращането им, със стойността им следва да се увеличи данъчната основа, като това става чрез издаване на дебитно известие.

Пример: Строителна компания закупува на едро строителни материали, опаковани като Евро палети.

скрито платено съдържание: 68 думи;

IV. Суми, които не са включени в данъчната основа

4.1. Разходите на лизингодателя и лизингополучателя, свързани с ползването на стоката при условията и в срока на договора за лизинг

Разходи на лизингодател, които не се включват в данъчната основа при отдаване на лизинг на МПС са:

  • скрито платено съдържание: 11 думи;

Пример: Лизингодател получава фактура за Гражданска отговорност на автомобил, отдаван при условията на оперативен лизинг.

скрито платено съдържание: 45 думи;

4.2. Сумите, платени на доставчика, във връзка с разходи, които са направени от името и за сметка на получателя

Не се включват в данъчната основа, разходите, платени от доставчика, които са направени за сметка на получателя. Условията, на които трябва да отговарят тези разходи, за да не бъдат включени в данъчната основа, са:

  • скрито платено съдържание: 25 думи;

Пример: Дружество А предоставя консултантски услуги на Дружество Б. Във връзка с предоставянето на услугите А прави представителни разходи за вечеря на стойност 360 лв. с включен ДДС.

скрито платено съдържание: 36 думи;

V. Определяне на данъчната основа

Стойността на данъчната основа се определя в левове и стотинки, а ако цената е определена във валута, се преизчислява по фиксинга на БНБ към датата, на която данъкът е станал изискуем.

Когато възнаграждението на доставчика не е определено в пари, а в стоки и услуги, данъчната основа е равна на данъчната основа при придобиване на стоката или на всички преки разходи във връзка с предоставяне на услугата.

скрито платено съдържание: 23 думи;

При доставки, когато периодът на изпълнение е по-дълъг от една година, данъчната основа се определя пропорционално на броя месеци.

скрито платено съдържание: 25 думи;

VI. Данъчна основа при ваучери съгласно ЗДДС

ЗДДС разделя ваучерите на два вида – многоцелеви и ваучери за конкретна цел.

Данъчната основа за стоки, които са закупени с многоцелеви ваучер, е равна на платената за ваучера сума, намалена с размера на ДДС.

скрито платено съдържание: 59 думи;

Пример: Дружество продава многоцелеви ваучери на физически лица.

Стойността на всеки ваучер е 120 лв. Лицата използват ваучерите за покупка на стоки, за които се прилага 20% ставка.

скрито платено съдържание: 146 думи;