Договор за Дарение

актуално 1 януари 1900 2007 уникалност: 100%

Формуляр

Договор за дарение

Днес, 00.00.0000г., между:

1._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Дарител/я/ят, от една страна,

и

2._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Надарени/ия/ият, от друга страна,

а заедно наричани по-долу за краткост Страни/те, се сключи настоящият Договор за замяна, при следните условия:

чл.1.

 1. скрито платено съдържание: 54 думи;
  1. ______________________________ на стойност _______________ (_______________) лева;
  2. ______________________________ на стойност _______________ (_______________) лева;

чл.2.

скрито платено съдържание: 20 думи;

чл.3. Надареният приема полученото дарение, като се задължава да ги ползва за посочената по-горе цел/както счете за добре.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

ДОГОВАРЯЩИ

За Дарителя:

За Надарения:

имена:
подпис:
_______________
_______________
имена:
подпис:
_______________
_______________

Предназначение

С договора за дарение дарителят отстъпва веднага и безвъзмездно нещо на дарения, който го приема.

Обща Информация

С договор за дарение дарителят отстъпва нещо на дарения. Това нещо може да е както някакво имущество (движими и недвижими вещи, вземания, ценни книги, съвкупности от права и други), така и някаква услуга или работа, която се извършва безвъзмездно в полза на надарения. Когато говорим за имущество, това отстъпване представлява разпореждане с права, които принадлежат на дарителя. Той ги прехвърля на надарения и те стават негова собственост.

Форма на Договора

скрито платено съдържание: 55 думи;
 • писмена – обичайно договорът за дарение се сключва в писмена форма, за да се избегнат спорове относно условията, при които е сключен;
 • чрез предаване – договор за дарение на движимо имущество се счита за сключен с предаването на движимата вещ;
 • писмена форма с нотариално заверени подписи, включително когато специален закон изисква особена форма за действителност на сключения договор за дарение на движимо имущество. Така например, при дарение на МПС, договорът за дарение трябва да бъде сключен в писмена форма с нотариално заверени подписи, за да е действителен;
 • чрез джиро – когато се даряват ценни книжа;
 • чрез Централен депозитар – при дарение на безналични акции и облигации;
 • когато се даряват ценни книжа, с изключение на поименните ценни книги;
 • устна – договорът за дарение може да бъде сключен и устно, но това създава големи практически трудности, за да се докаже както самото сключване, така и условията, уговорени между страните, например размерът на дарената сума, условията за предоставяне на издръжка, ако е уговорена такава, и други.

Минимално Съдържание на Договора

Съдържанието на договора за дарение не е регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на договора за дарение;
 • Данни за страните:
  • наименование на търговско дружество/имена на физическо лице;
  • ЕИК/ЕГН;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Размер на сумата или описание на вещите, които се даряват;
 • Текст, удостоверяващ безвъзмездността на дарението;
 • Текст, удостоверяващ приемането на дарението от надарения;
 • Подписи на страните по договора.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Договора

В договора за дарение могат да бъдат уговорени допълнителни клаузи относно следните обстоятелства:

 • Дата на предаване на дарената сума/вещ или срок за предаването ѝ от дарителя на надарения.
 • Начин на предаване на дарената сума – наведнъж или на вноски, в брой, по банков път;
 • Условия за предоставяне на дарението – в договора за дарение може да се уговорят различни обременяващи за надареното лице условия (т.нар. тежести). Те не представляват главна цел на дарението и не превръщат договора във възмезден. Тяхното неизпълнение не е основание за отмяна на дарението, но всяко заинтересовано лице ще разполага с право на иск за нейното изпълнение, в случай че надареният не я изпълни. Също така дарението може да се сключи и под отлагателно или прекратително условие.

Изменения на Документа

Измененията в договора за дарение се правят с анекс, сключен в същата форма, в която е сключен и самият договор.

Веднъж направено, дарението не може да бъде отменено, освен когато то е между физически лица и надареният:

 • умишлено убие или се опита да убие дарителя, неговия съпруг или негово дете, или е съучастник в такова престъпление, освен ако деянието е извършено при обстоятелства, които изключват наказуемостта;
 • набеди дарителя в престъпление, наказуемо с лишаване от свобода за не по-малко от три години, освен ако набедяването се преследва по тъжба на пострадалия и такава не е подадена;
 • отказва да даде на дарителя издръжка, от която той се нуждае, когато договорът за дарение е сключен при такова условие.

Дарението може да бъде отменено и когато с него са увредени интереси на запазена част на наследници. Искът за възстановяване на запазена част се погасява с изтичане на 5 години от смъртта на наследодателя и може да бъде предявен от низходящите му наследници, неговите родители и съпруг/съпруга.

Чести Грешки

скрито платено съдържание: 68 думи;

За нищожно се счита и дарението на бъдещо имущество. Бъдещо е онова имущество, което към момента на сключване на договора няма никаква връзка с дарителя, т.е. то не е негова собственост, нито е налице процедура по придобиването му.

Дарението също е нищожно и когато то или мотивът, единствено поради който то е направено, са противни на закона или на добрите нрави, а така също и когато условията или тежестта са невъзможни.

Основано на:

чл.225; чл.226; чл.227 от ЗЗД