Акт за Прихващане и Възстановяване

актуално 6 юли 2023 1552 уникалност: 100%

Формуляр

Споразумение за прихващане

Днес, 00.00.0000г., между:

1._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Страна 1, от една страна,

и

2._______________
ЕИК:_______________
адрес:_______________
e-mail:_______________
тел. за връзка:_______________

(представлявано от _______________ с ЕГН/ ЛНЧ _______________), наричано по-долу за краткост Страна 2, от друга страна,

а заедно наричани по-долу за краткост Страни/те,

скрито платено съдържание: 30 думи;
 1. Съдебно решение _______________;
 2. Договор _______________;
 3. Неустойка по договор _______________.

скрито платено съдържание: 31 думи;
 1. Съдебно решение _______________;
 2. Договор _______________;
 3. Неустойка по договор _______________.

се сключи настоящото Споразумение за Насрещно Прихващане, с което:

скрито платено съдържание: 75 думи;

Настоящето споразумение е подписано в два еднакви екземпляра – по един за всяка от страните.

За Страна 1:

За Страна 2:

имена:
подпис:
_______________
_______________
имена:
подпис:
_______________
_______________

Предназначение

Предназначение

Със споразумението за прихващане две страни се споразумяват да погасят насрещните си парични задължения.

Обща информация

скрито платено съдържание: 149 думи;

Прихващане по закон

скрито платено съдържание: 68 думи;
 1. На първо място, трябва да са налице поне две насрещни вземания, респективно две насрещни задължения, т.е. две страни да са едновременно кредитор и длъжник една на друга. Вземането на лицето, което заявява прихващането, се нарича „активно вземане“, а вземането на лицето, срещу което се прихваща, се нарича „пасивно вземане“.
 2. На второ място, задълженията следва да са еднородни – пари или еднородни заместими вещи.
 3. На трето място, вземанията трябва да са и изискуеми, като е достатъчно само активното вземане да е изискуемо. Това означава, че кредиторът има възможност да иска изпълнение от длъжника си. Вземанията следва да са и ликвидни – правното основание на вземанията да е безспорно и обемът им да е ясно определен.
 4. На последно място, за да се извърши прихващането, вземанията трябва да са действителни, т.е. да са възникнали на годни правни основания (договор, влязло в сила съдебно решение и др.).

Погасяването на насрещните задължения е до размера на по-малкото. То настъпва с обратно действие – т.е. погасява се със задна дата.

Подобна е хипотезата и с изтеклата давност. В случай че активното вземане е с изтекла давност, кредиторът може да иска прихващане, ако предпоставките за това са били налице преди изтичане на давността. Това е така, защото с обратното действие на погасяване на задълженията те се погасяват назад във времето, преди давността да е изтекла. Тоест кредиторът по активното вземане може да поиска прихващане, ако двете насрещни вземания са били изискуеми преди настъпване на давността.

Договорно прихващане

Друг вид прихващане е договорното прихващане, какъвто е и настоящия случай. При договорното прихващане две лица постигат взаимно съгласие да прихванат своите задължения, макар и някои от горепосочените предпоставки да не са налице. Така например страните могат да прихванат задълженията си дори и да не са еднородни или все още да не е настъпила тяхната изискуемост.

Този вид прихващане не е изрично уреден в закона. Имайки предвид регламентираната в закона свобода на договарянето и диспозитивния характер на разпоредбите относно прихващането, този способ за погасяване на задължения е допустим и широко използван, като за целта страните следва да постигнат споразумение.

Форма на Документа

Препоръчително е споразумението за прихващане да бъде сключено в писмена форма.

Минимално Съдържание на Документа

Съдържанието на споразумението за прихващане не е изрично регламентирано в Закона за задълженията и договорите, но практиката е утвърдила следното минимално съдържание:

 • Дата на сключване на споразумението за прихващане;
 • Данни за страните:
  • наименование на търговско дружество;
  • ЕИК;
  • адрес.
 • Данни за лицето, което представлява юридическото лице:
  • имена;
  • ЕГН/ ЛНЧ.
 • Описание на задълженията, които страните си дължат една на друга;
 • Изявление на страните от което е видно, че желаят задълженията им да бъдат насрещно прихванати;
 • Подписи на страните по споразумението.

Препоръчително Допълнително Съдържание на Документа

В споразумението за прихващане може да бъде посочено дали някоя от страните продължава да дължи на другата заплащането на определена сума след прихващането. Може да се уточни и по какъв начин сумата ще бъде изплатена, както и падеж (срок) за заплащането ѝ.

Изменения на Документа

Веднъж подписан, документът не се променя. При промени, касаещи допълнителни уговорки в съдържанието на документа, страните следва да подпишат ново споразумение.

Рискове

При договорното прихващане страните трябва да съобразят евентуални данъчни ефекти.

В случай че след прихващането едната страна продължи да дължи на другата заплащане на определена сума и това е споменато в споразумението, за остатъкът започва да тече нова давност, тъй като се счита, че задължението бива признато от лицето, което го дължи. Ако в споразумението не е споменато, че едно от лицата продължава да дължи на другото определена сума, следва да се има предвид, че за остатъка давността не се прекъсва и продължава да тече.

Основано на:

чл.103, чл.104, чл.105 от ЗЗД