Становища по Казуси
свързани към Международно Данъчно Облагане

общовалидни за темата

 1. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?
 2. Какво е данъчното третиране на начислени лихви по заем от несвързано британско дружество?
 3. Какво е данъчното третиране на изплатени лихви по заем към дружество майка в Швейцария?
 4. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 5. Какво е данъчното и счетоводното третиране на получени фактури за лихви по заем от чуждестранно дружество?
 6. Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?
 7. Как се отчита за целите на ДДС връщане на дефектна стока, внесена от трета страна?
 8. Как се отчитат възстановени суми от НАП?
 9. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 10. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?
 11. Може ли адресът за кореспонденция на търговско дружество да не съвпада с адреса на управление?
 12. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?
 13. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 14. Как се отчита опростен заем между две дружества?
 15. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?
абонамент