Становища по Казуси
свързани към Международно Данъчно Облагане

общовалидни за темата

 1. Как се отчита за целите на ДДС връщане на дефектна стока, внесена от трета страна?
 2. Свързани лица ли са дружества с един и същ управител, но с различни собственици?
 3. Как се отчитат възстановени суми от НАП?
 4. Как се декларира предоставен паричен заем от управител към дружество, когато са свързани лица?
 5. Как се коригира подадена справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 6. Какви са задълженията на физическите лица при проверка от НАП?
 7. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?
 8. Трябва ли да се издава Удостоверение А1 при командировка на служител на територията на ЕС?
 9. Може ли адресът за кореспонденция на търговско дружество да не съвпада с адреса на управление?
 10. Как се осчетоводява удръжка от работната заплата на служител по вземане от ЧСИ?
 11. Как се коригира подадена Справка-декларация при възстановяване на ДДС?
 12. Как се отчита опростен заем между две дружества?
 13. Какъв е максималният размер на удръжките, които могат да се направят при запор на работна заплата?
абонамент