Видеоматериали
свързани към Международно Данъчно Облагане

общовалидни за темата

 1. Деклариране на сделки между свързани лица и оповестяване във финансовите отчети
 2. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2021
 3. Попълване на справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ – Част II
 4. Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки
 5. Обжалване на ревизионни актове по ДОПК
 6. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2020
 7. Сделки със свързани лица: Счетоводно отчитане и данъчни ефекти – Част I
 8. Отговорност на участниците в капиталовите дружества
 9. Ревизионен процес по ДОПК
 10. Постъпване на служител
 11. Двойно данъчно облагане. Същност и процедури за избягване на двойното данъчно облагане
 12. Сделки със свързани лица – счетоводно отчитане и данъчни ефекти - 2019
 13. Начисляване, деклариране, внасяне и възстановяване на ДДС - 2019
 14. Запор. Видове запори. Запор върху трудово възнаграждение
абонамент