ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

актуално 26 август 2020 1395 уникалност: 78.3%

Правен Въпрос

Към кой момент следва да се прецени правният интерес на лицето, оспорващо административен акт – към момента на подаване жалба или към момента, в който е издаден административният акт?

Оригинален Въпрос

При оспорване на административни актове с искане за обявяване на нищожност, към кой момент се преценява наличието на правен интерес за оспорващия – към момента на подаване на жалбата или към момента на издаване на оспорения административен акт?

Противоречива Практика

В практиката са застъпени различни становища. Според едното становище допустимостта за обжалване на административен акт следва да се преценява към момента на подаване на жалба срещу него, тъй като процесуалната предпоставка за допустимост на жалбата следва да се прецени към момента на подаването ѝ. В случай че лицето не е имало правото да обжалва административния акт към момента на подаването му, но впоследствие го придобие, то не би могло да се отнеме това право на лицето и да се ограничат възможностите му за обжалване.

Според друго становище право на обжалване на издаден административен акт имат лица, на които към момента на издаване на акта са били засегнати права и интереси. Те ще могат да упражнят правото за обявяване на административен акт за нищожен безсрочно, но засягането на правата им следва да е станало към момента на издаване на акта.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 137 думи;

ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният административен съд на Република България - Общо събрание на колегиите, в съдебно заседание на 21 март 2013 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ КОЛЕВ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

РУМЯНА МОНОВА

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

БИСЕРКА КОЦЕВА

ВЕСЕЛИНА ТЕНЕВА

НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

МИЛКА ПАНЧЕВА

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ЧЛЕНОВЕ:

АНДРЕЙ ИКОНОМОВ

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ПЕНКА ГЕТОВА

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

ДИМА ЙОРДАНОВА

АТАНАСКА ДИШЕВА

АЛЕКСАНДЪР ЕЛЕНКОВ

ТАНЯ ВАЧЕВА

СРЕБРИНА ХРИСТОВА

ИВАН РАДЕНКОВ

ЙОРДАНКА КОСТОВА

СОНЯ ЯНКУЛОВА

НИНА ДОКТОРОВА

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

МАРИНА МИХАЙЛОВА

ВИОЛЕТА ГЛАВИНОВА

СЛАВКА НАЙДЕНОВА

ДОНКА ЧАКЪРОВА

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ВАНЯ ПУНЕВА

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА

ЦВЕТАНКА ТАБАНДЖОВА

МАРИЕТА МИЛЕВА

АНГЕЛ КАЛИНОВ

ТОДОР ТОДОРОВ

ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ЕМАНОИЛ МИТЕВ

ДИАНА ДОБРЕВА

ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА

ГАЛИНА МАТЕЙСКА

ТАНЯ КУЦАРОВА

ГАЛЯ КОСТОВА

МАРИО ДИМИТРОВ

ФАНИ НАЙДЕНОВА

ИЛИАНА СЛАВОВСКА

ГАЛИНА ХРИСТОВА

ДОБРИНКА АНДРЕЕВА

ЖАНЕТА ПЕТРОВА

ТОДОР ПЕТКОВ

ТАНЯ РАДКОВА

ЛЮБОМИРА МОТОВА

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

МИРА РАЙЧЕВА

ЙОВКА ДРАЖЕВА

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ВАНЯ АНЧЕВА

ЕМИЛИЯ КАБУРОВА

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ЛОЗАН ПАНОВ

ГАЛИНА СОЛАКОВА

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

ДИАНА ГЪРБАТОВА

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ТАТЯНА ХИНОВА

ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ

при секретаря Н. С., разгледа тълкувателно дело № 1/2012 г., докладвано от съдия С. Ч..

Главният прокурор на Република България, на основание чл. 125 от Закона за съдебната власт, е отправил искане до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпроса: "При оспорване на административни актове с искане за обявяване на нищожност към кой момент се преценява наличието на правен интерес за оспорващия - към момента на подаване на жалбата или към момента на издаване на оспорения административен акт?"

В искането се посочва, че в съдебните актове на Върховния административен съд (определение № 2880/28.02.2012 г. по адм. д. № 2072/2012 г. на второ отделение; определение № 1612/01.02.2012 г. по адм. д. № 13345/2011 г. на седмо отделение; решение № 855/17.01.2012 г. по адм. д. № 13017/2011 г. на второ отделение; определение № 1866/07.02.2011 г. по адм. д. № 1535/2011 г. на второ отделение; определение № 3739/20.03.2009 г. по адм. д. № 14784/2008 г. на второ отделение; определение № 9099/03.10.2007 г. по адм. д. № 2831/2007 г. на второ отделение; определение № 1104/30.01.2006 г. по адм. д. № 18/2006 г. на второ отделение) съществува противоречива съдебна практика към кой момент се преценява наличието на правен интерес за оспорващия - към момента на подаването на жалбата или към момента на издаването на оспорения като нищожен административен акт.

Една група съдебни състави приемат, че валидността на процесуалните действия следва да е налице при извършването им, поради което първоначалната допустимост на оспорването се преценява към момента, в който то е направено, а не към момента на издаването на оспорения административен акт. Тези състави намират, че наличието на процесуалните предпоставки за допустимост на жалбата, включително процесуалната легитимация, се преценява към момента на подаването й. Ако към момента на издаване на административния акт жалбоподателят не е бил сред лицата, имащи право да го обжалват, но към момента на подаване на жалбата е сред тях, тя ще е допустима, както и обратното - ако при издаване на акта е имал право на жалба, което при подаването й е изгубил, ще е недопустима. Приема се, че нищожният акт би продължил да създава привидност за правни последици, поради което пряко засегнатото лице има право на защита срещу него чрез оспорването му с искане за прогласяване на нищожност.

Други състави приемат в съдебните си актове, че право да оспорват, включително и да искат прогласяване на нищожност на административен акт, имат заинтересуваните лица. Тези състави се позовават на чл. 149, ал. 5 АПК, съгласно който правен интерес да искат обявяване нищожността на административния акт имат тези лица, чиито права и законни интереси са засегнати към момента на издаването му и които са идентични с кръга на заинтересуваните лица, имащи право да оспорват заповедта като незаконосъобразна.

скрито платено съдържание: 1427 думи;