ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

актуално 16 юли 2020 1053 уникалност: 83.1%

Правен Въпрос

Могат ли да се обжалват в съдебно производство, по реда на АПК, актове за гражданско състояние, които се съставят съгласно Закона за гражданската регистрация?

Оригинален Въпрос

Подлежат ли на оспорване по реда на чл. 128, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс актовете за гражданско състояние, съставени по реда на Закона за гражданската регистрация?

Противоречива Практика

В практиката са застъпени различни становища. Според едното становище не следва да се обжалват по съдебен ред актовете за гражданско състояние, защото те представляват официални свидетелстващи документи. Докато оспоримите по съдебен ред актове, съгласно АПК, представляват волеизявление на държавен орган за възникнали права и задължения или съответно – отказ за издаването на такъв акт, с който се констатират права и задължения. В случай че е издаден акт за гражданско състояние, който не кореспондира с действителните факти, то същият следва да се обжалва по реда на ГПК. Според друго становище актовете за гражданско състояние са индивидуални административни актове, тъй като съдържат волеизявление за издаване на документ, с който се признават или погасяват права и задължения, като същият подлежи на обжалване по реда на АПК.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 92 думи;

ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният административен съд на Република България - ОСС от I и II колегия на ВАС, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

АННА ДИМИТРОВА

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

МИЛКА ПАНЧЕВА

ВАНЯ ПУНЕВА

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

ВАНЯ АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

НИНА ДОКТОРОВА

МАРИНА МИХАЙЛОВА

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

АДЕЛИНА КОВАЧЕВА

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ДИАНА ДОБРЕВА

ГАЛИНА МАТЕЙСКА

ГАЛЯ КОСТОВА

ФАНИ НАЙДЕНОВА

НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА

ГАЛИНА ХРИСТОВА

ЖАНЕТА ПЕТРОВА

ТАНЯ РАДКОВА

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ЙОВКА ДРАЖЕВА

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ГАЛИНА СОЛАКОВА

ДИАНА ГЪРБАТОВА

ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА

ТАТЯНА ХИНОВА

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ

МАРУСЯ ДИМИТРОВА

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

АТАНАСКА ДИШЕВА

ТАНЯ ВАЧЕВА

ИВАН РАДЕНКОВ

СОНЯ ЯНКУЛОВА

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДОНКА ЧАКЪРОВА

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА

МАРИЕТА МИЛЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ

СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

ЕМАНОИЛ МИТЕВ

ТАНЯ КУЦАРОВА

МАРИО ДИМИТРОВ

КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА

ИЛИАНА СЛАВОВСКА

ДОБРИНКА АНДРЕЕВА

ТОДОР ПЕТКОВ

ЛЮБОМИРА МОТОВА

МИРА РАЙЧЕВА

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ЕМИЛИЯ КАБУРОВА

ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА

БИСЕРКА ЦАНЕВА

СВЕТЛАНА БОРИСОВА

БИСЕР ЦВЕТКОВ

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

АНЕЛИЯ АНАНИЕВА

КРАСИМИР КЪНЧЕВ

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

МАДЛЕН ПЕТРОВА

ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

КАЛИНА АРНАУДОВА

МАРИЯ РАДЕВА

РОСЕН ВАСИЛЕВ

СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ

РУМЯНА ЛИЛОВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

МАРТИН АВРАМОВ

ВЕСЕЛА АНДОНОВА

СИБИЛА СИМЕОНОВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

ЮЛИЯН КИРОВ

ВЛАДИМИР ПЪРВАНОВ

ДИМАНА ЙОСИФОВА

при секретар и с участието на прокурора изслуша докладваното от съдията ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ по адм. д. № */****

Тълкувателно дело № */**** г. на Общото събрание на съдиите от първа и втора колегия на Върховния административен съд е образувано с разпореждане на председателя на Върховния административен съд, по постъпило искане на омбудсмана на Република България до Общото събрание на колегиите на Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпроса: "Подлежат ли на оспорване по реда на чл. 128, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс актовете за гражданско състояние, съставени по реда на Закона за гражданската регистрация? ".

Искането, по което е образувано настоящото производство се основава на установена от вносителя му противоречива практика относно възможността да се оспори пред административните съдилища акт за гражданско състояние, съставен по реда на Закона за гражданската регистрация, както и да се предяви иск за установяване на неистинността му, съгласно определената в чл. 128, ал. 1, т. 1 и т. 9 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) подведомственост.

В първата група съдебни актове е приета липса на възможност за контрол на актовете за гражданско състояние по административен ред, в това число и исковата защита по чл. 128, ал. 1, т. 9 АПК, като е извършено разграничение между индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21, ал. 2 и 3 АПК - наличие на волеизявление за деклариране или констатиране на вече възникнали права или задължения или волеизявление за издаване на документ от значение за признаване, упражняване или погасяване на права или задължения и отказът да се издаде такъв акт и характера на актовете за гражданско състояние - официални свидетелстващи документи. Приема се в тях, че от гледна точка на процеса административните актове представляват диспозитивни официални писмени документи и притежават формална, но не и материална доказателствена сила, каквато имат свидетелстващите документи, каквито са актовете за гражданско състояние. Съответно неверността на вписаните в актовете за гражданско състояние данни, като неотговарящи на действителното фактическо положение следва да бъде установена по реда, предвиден в Гражданския процесуален кодекс (ГПК), но не и чрез оспорването им като административен акт, съответно чрез предявяване на иск по чл. 128, ал. 1, т. 9 от АПК за установяване неистинност на административен акт. Като водещо се извежда съдържанието на актовете за гражданско състояние.

скрито платено съдържание: 995 думи;