ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

актуално 26 август 2020 890 уникалност: 95.6%

Правен Въпрос

При предявяване на иск за незаконосъобразни действия и бездействия на държавата и общините съгласно ЗОДОВ, може ли да се претендира за адвокатски възнаграждения във връзка с обжалването на незаконосъобразен акт?

Оригинален Въпрос

При предявени пред административните съдилища искове по чл.1, ал.1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл.4 от този закон изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им?

Противоречива Практика

В практиката са застъпени различни становища. Според някои от тях не следва да се заплаща адвокатско възнаграждение във връзка със сключен от лице договор за правна помощ, тъй като това е косвена последица от отмяната на незаконосъобразен акт на държавен орган. В други се застъпва тезата, че на лице, което трябва да обжалва незаконосъобразен административен акт, следва да се заплатят и разноските относно адвокатска защита, тъй като същите са пряка и непосредствена последицата от незаконосъобразните действия на държавен орган. В противен случай лицето не би имало еднакви права с органа, издал акта.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 129 думи;

ВAС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният административен съд на Република България - ОСС от I и II колегия на ВАС, в съдебно заседание на двадесет и трети ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ КОЛЕВ

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ:

РУМЯНА МОНОВА

БОЯН МАГДАЛИНЧЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОТДЕЛЕНИЯ:

АННА ДИМИТРОВА

ЙОРДАН КОНСТАНТИНОВ

МАРИНИКА ЧЕРНЕВА

МИЛКА ПАНЧЕВА

МИРОСЛАВ МИРЧЕВ

ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

ВАНЯ АНЧЕВА

ЧЛЕНОВЕ:

СВЕТЛАНА ЙОНКОВА

НИНА ДОКТОРОВА

МАРИНА МИХАЙЛОВА

НАТАЛИЯ МАРЧЕВА

ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

АДЕЛИНА КОВАЧЕВА

РУМЯНА ПАПАЗОВА

ДИАНА ДОБРЕВА

ГАЛИНА МАТЕЙСКА

ФАНИ НАЙДЕНОВА

НАДЕЖДА ДЖЕЛЕПОВА

ГАЛИНА ХРИСТОВА

ТАНЯ РАДКОВА

ЗДРАВКА ШУМЕНСКА

ЙОВКА ДРАЖЕВА

СВЕТЛОЗАРА АНЧЕВА

ГАЛИНА СОЛАКОВА

ДИАНА ГЪРБАТОВА

ТАТЯНА ХИНОВА

ДЖУЗЕПЕ РОДЖЕРИ

ТЕОДОРА НИКОЛОВА

МИЛЕНА ЗЛАТКОВА

АТАНАСКА ДИШЕВА

ТАНЯ ВАЧЕВА

СОНЯ ЯНКУЛОВА

ИЛИЯНА ДОЙЧЕВА

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ

ДОНКА ЧАКЪРОВА

ЕМИЛИЯ МИТКОВА

ИСКРА АЛЕКСАНДРОВА

МАРИЕТА МИЛЕВА

ТОДОР ТОДОРОВ

СЕВДАЛИНА ЧЕРВЕНКОВА

ЕМАНОИЛ МИТЕВ

ПАВЛИНА НАЙДЕНОВА

ТАНЯ КУЦАРОВА

МАРИО ДИМИТРОВ

КРЕМЕНА ХАРАЛАНОВА

ИЛИАНА СЛАВОВСКА

ДОБРИНКА АНДРЕЕВА

ТОДОР ПЕТКОВ

ЛЮБОМИРА МОТОВА

НИКОЛАЙ ГУНЧЕВ

ЕМИЛИЯ КАБУРОВА

СВИЛЕНА ПРОДАНОВА

ДАНИЕЛА МАВРОДИЕВА

БИСЕР ЦВЕТКОВ

БЛАГОВЕСТА ЛИПЧЕВА

КРАСИМИР КЪНЧЕВ

ДИМИТЪР ПЪРВАНОВ

МАДЛЕН ПЕТРОВА

ПЛАМЕН ПЕТРУНОВ

АГЛИКА АДАМОВА

ПЕТЯ ЖЕЛЕВА

ВАСИЛКА ШАЛАМАНОВА

КАЛИНА АРНАУДОВА

МИРОСЛАВА КЕРИМОВА

АЛБЕНА РАДОСЛАВОВА

МАРИЯ РАДЕВА

СВЕТОСЛАВ СЛАВОВ

РОСЕН ВАСИЛЕВ

РУМЯНА ЛИЛОВА

МИЛЕНА СЛАВЕЙКОВА

ВЕСЕЛА ПАВЛОВА

СТЕФКА КЕМАЛОВА

ВЕСЕЛА АНДОНОВА

при секретар Ц. Д. и с участието на прокурора А. П. изслуша докладваното от съдията ПАНАЙОТ ГЕНКОВ тълкувателно дело № */****

Производството е по реда на раздел Х от гл. IV на Закона за съдебната власт.

Образувано е по искане на Главния прокурор на Република България до Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд за приемане на тълкувателно решение по въпроса: "При предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, представляват ли пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им?"

Искането е допустимо.

Вносителят на искането е в кръга на лицата по чл. 125 ЗСВ, легитимирани да сезират Общото събрание на колегиите във ВАС за приемане на тълкувателно решение.

Искането е във формата по чл. 127, ал. 1 ЗСВ и притежава съдържанието по чл. 127, ал. 2 ЗСВ. Посочена е правната разпоредба, при чието прилагане са възникнали спорни въпроси. Индивидуализирани в искането и приложени към него са влезлите в сила съдебни актове на ВАС, в които е обективирана противоречива съдебна практика.

В съответствие с разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ЗСВ за участие в заседанието на Общото събрание на колегиите на ВАС, освен лицата по чл. 129, ал. 1 от ЗСВ, са поканени да изразят становище и деканите на юридическите факултети на СУ "Св. Климент Охридски", гр. София; Пловдивския университет "Паисий Хилендарски"; Великотърновския университет "Св. Св. Кирил и Методий", Бургаския свободен университет и Варненския свободен университет.

В проведеното на 25 октомври 2016 г. заседание на Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд участие са взели прокурор А. П. - заместник на главния прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура и адвокат К. Ч. - представител на Висшия адвокатски съвет. Останалите поканени за заседанието лица не са изпратили представители, но от тях са постъпили писмени становища.

Изразените становища по делото накратко са следните:

- становището на главния прокурор е, че при предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им, не представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон. Аргументи в подкрепа на това становище главният прокурор намира в липсата на причинно следствена връзка между отмененото като незаконосъобразно наказателно постановление и адвокатското възнаграждение, изплатено от наказаното лице в полза на адвокат в процеса на неговата отмяна, в уредбата на НПК, която при признаване на подсъдимия за невинен или при прекратяване на наказателното производство изключва възстановяването на направените разноски, а предвижда оставянето им в тежест на страните така, както са направени, в косвения характер на облигационното правоотношение, което възниква между наказаното лице и адвоката по повод сключения договор за процесуално представителство и свободното определяне на размера на адвокатското възнаграждение, което би могло да бъде несправедливо завишено, и други.

В този смисъл по аналогични съображения е и становището на декана на юридическия факултет на Пловдивския университет.

- становището на Висшия адвокатски съвет е, че произнасянето по отправеното от главния прокурор питане следва да се отклони, тъй като с т. 1 от Тълкувателно постановление № 2/19.05.2015. по съвместно тълк.д. № 2/14 г. на съдебните колегии във ВКС и ВАС е дадено разрешение на въпроса, и то е, че "делата по искове за вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, действия и бездействия по налагане на административни наказания, включително и такива за присъждане на разноски в производството по обжалване, са подсъдни на административните съдилища". Алтернативно, ако общото събрание не възприеме това становище, Висшия адвокатски съвет застъпва разбиране, че заплатените разноски за адвокат от спечелилата отмяната на незаконосъобразно наказателно постановление страна следва да се възстановят от държавата под формата на обезщетение за имуществени вреди на основание чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, тъй като е несправедливо тази страна да понесе направените не по нейна вина разноски за адвокатска защита пред съд по повод обжалване на един незаконосъобразен акт на държавен орган.

- становището на министъра на правосъдието е, че при предявени пред административните съдилища искове по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ за имуществени вреди от незаконосъобразни наказателни постановления, изплатените адвокатски възнаграждения в производството по обжалването и отмяната им, представляват пряка и непосредствена последица по смисъла на чл. 4 от този закон, тъй като гражданите и организациите, упълномощили адвокат за процесуално представителство при обжалване на наказателно постановление упражняват равни процесуални права с административно наказващия орган и именно необходимостта да обжалват това наказателно постановление поражда необходимостта да упражнят правото си на защита. Според министъра на правосъдието реално заплатеното от страната адвокатско възнаграждение за обжалване и отмяна на незаконосъобразно наказателно постановление представлява вреда за нея по смисъла на чл. 1, ал. 1 във връзка с чл. от ЗОДОВ, тъй като това възнаграждение е заплатено във връзка с издадения незаконосъобразен акт в резултат на неизпълнение на задължение на административно наказващия орган да спазва закона при осъществяване на дейността си.

В този смисъл по аналогични съображения е и становището на декана на юридическия факултет на Великотърновския университет.

Общото събрание на колегиите във Върховния административен съд, за да се произнесе по отправеното питане, съобрази следното:

Изразеното от Висшия адвокатски съвет становище, че питането следва да се отклони е неоснователно, тъй като с т. 1 от Тълкувателно решение № 2/19.05.2015 г. по тълк.д. № 2/2014 г. на ВКС и ВАС е даден отговор не на поставения материално правен въпрос-вреди ли са или не по смисъла на ЗОДОВ платените адвокатски възнаграждения по обжалването на наказателните постановления, а е даден отговор на процесуалния въпрос - на кой съд са подсъдни тези дела.

скрито платено съдържание: 2725 думи;