Новина

 1. Обнародвани са изменения в Правилника по прилагане на ЗДДС заради Брекзит
  Промените касаят новия начин за идентифициране на данъчно задължените лица от Северна Ирландия, за които в номера им по ДДС ще се използва префиксът „XI“
 2. Средният осигурителен доход за декември 2020 г. е 1 171,17 лева
  За периода 1 януари – 31 декември 2020 г. средномесечният осигурителен доход за страната е 1 069,50 лева
 3. Мъжете в България получават с 23% по-висока пенсия от жените
  Разликата в пенсиите в България е под средната за ЕС, която е 29% в полза на мъжете
 4. PCR тестовете вече ще са за сметка на командироващото ведомство или предприятие
  Това предвижда допълнение в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
 5. НСИ: Заплатите нарастват
  На първо място по увеличение е Стара Загора
 6. 698 100 са здравно неосигурените лица в България
  С над 170 000 са се увеличили здравно неосигурените българи през 2020 г.
 7. Българи държат около 1 млрд. лева в Люксембург
  Средствата в данъчното убежище са на 250 дружества
 8. Предложение: До 90 дни неплатен отпуск да се зачитат за стаж заради COVID-19
  Това предлагат депутати от ГЕРБ с поправките в Закона за извънредното положение
 9. Вноската на България в бюджета на ЕС се е увеличила с 65 млн. евро
  През 2021 г. България ще внесе 1,46 млрд. лева
 10. Нагласите на потребителите според НСИ
  Очакванията са инфлацията да се увеличи
 11. Минималните заплати в Европейския съюз
  В източната част на ЕС месечната заплата е под 700 евро, а в северозападната част – над 1 500 евро
 12. Предлагат нови промени в Кодекса за социално осигуряване
  Втората пенсия да може да бъде намалявана, ако продължителността на живота надвиши натрупаните средства
 13. Декларация образец № 6 „Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ“ вече се подава до 30 юни
  Промените са в сила от 01 януари 2021 г.
 14. КС ще проверява противоречат ли на Конституцията разпоредби от ЗМИП
  Искането е направено от Висшия адвокатски съвет (ВАдС)
 15. ВАдС поиска установяване на противоконституционността на разпоредба от последното изменение на ЗЗД
  КС образува конституционно дело във връзка с обратното действие на абсолютната давност
 16. Парите в обращение достигнаха 21,241 млрд. лева
  Според данни на БНБ за една година ръстът е с 11,2%, или с 2,136 млрд. лева
 17. Безвъзмездна помощ в размер на 312,5 млрд. евро за страните от ЕС
  Сумите няма да надвишават 6,8% от БВП на съответната държава
 18. 102 млн. лева от концесии са постъпили в Сребърния фонд през 2020 г.
  В края на януари във фонда има 3,306 млрд. лева, или с 14 млн. лева повече спрямо декември 2020 г.
 19. Държавата е събрала 6,340 млрд. лв. от осигурителни вноски през 2020 г.
  Това е ръст със 140 млн. лева спрямо събраното през 2019 г.
 20. МС внесе нов законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията
  Проверките на частни помещения, както и приоритизирането на производства, са част от новите правомощия на Комисията за защита на конкуренцията
 21. Предлага се въвеждане на еднолично адвокатско дружество
  Приложимият данъчен режим ще е по ЗКПО
 22. На каква възраст се отпускат пенсии за старост в Европа?
  България попада на челните места в ЕС по изискуема възраст за придобиване на този вид пенсия
 23. При командироване на служител работодателят ще заплаща PCR теста
  Това е регламентирано чрез промени в Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина
 24. Предложение за създаване на Гаранционен фонд в туризма
  Туроператорите вече могат да кандидатстват за държавната помощ от 51 млн. лв.
 25. Какво най-често работят пенсионерите?
  Над 14% от пенсионерите в България продължават да работят и след като придобият право на пенсия
 26. МС предлага промени в Наредбата за заплатите в държавната администрация
  Чрез тях се цели преодоляване на несъразмерността при възнагражденията на служителите
 27. По-високите цени на таксиметровите превози са обнародвани в Държавен вестник
  Първоначалната такса ще бъде от два до три пъти по-висока от минималната цена за един километър пробег
 28. Предлагат се промени в редица закони чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение
  Част от измененията включват удължаване срока за данъчни облекчения на земеделските стопани, приравняване дохода на доброволните приемни семейства с този на родителите, както и прецизиране на разпоредби в Закона за хазарта
 29. ИПИ публикува анализ за икономическото развитие на областите в Северна България
  Данните от доклада на ИПИ издигат Варна като областта с най-голяма икономика в Северна България
 30. Нов законопроект предвижда въвеждане на европейските изисквания в областта на концесиите
  Отпада концесията за ползване, въвеждат се два вида концесии – над и под европейския праг, и се допуска използването на електронни фактури
 31. Основни пропуски при подаване на документи за държавни помощи
  Сред най-честите грешки са липса на ЕГН и подпис
 32. НОИ е преизчислил служебно 260 000 пенсии от общо 300 000 през 2020 г.
  От тази година преизчисляването на трудовите пенсии с осигурителния стаж, придобит след пенсиониране, се извършва само по служебен ред
 33. ВКС прие тълкувателно решение, свързано с прекратяване на трудов договор поради липса на образование, квалификация или качества
  ВКС даде разрешение на въпроси, касаещи различни хипотези на уволнение от работодател
 34. България с най-голям спад на новорегистрирани компании в ЕС
  Данни на Евростат сочат, че спадът на новорегистрираните бизнеси у нас е с 18,3% през третото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на 2019 г.
 35. Ръст на приходите от данъци през 2020 г.
  Внесени са с 570 млн. лева повече в хазната
 36. КЗК разширява обхвата на публичния си електронен регистър
  Ще бъде създадена възможност за електронно подаване на искане за образуване на производство, за уведомление за концентрация между предприятия, както и допълнителни административни услуги онлайн
 37. МВФ прогнозира икономически ръст за България
  Според Фонда безработицата у нас ще намалее
 38. Евростат отчете 4,8% безработица в България през декември 2020 г.
  През същия период безработицата в ЕС е 7,5%, а в еврозоната – 8,3%
 39. Средните цени на производителите за износ намаляват, а за вътрешен пазар се увеличават
  Такава е ситуацията в секторите, занимаващи се с лекарства и текстил
 40. Бюджетното салдо към края на 2020 г. е отрицателно – 3,551 млрд. лева, или 3% от БВП
  Данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлизат на 35 848,4 млн. лева
 41. НОИ: Заявките за онлайн достъп до услуги през 2020 г. са над 13 млн.
  Това е ръст с 11% спрямо 2019 г.
 42. Подаването на декларации образец №1, №3, №5 и №6 ще е възможно от края на седмицата
  Причината е промяна в подзаконова нормативна уредба
 43. Частни фондове възразяват срещу промени в КСО
  Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване са на мнение, че ако тези предложения бъдат приети, ще бъдат ощетени над 3 млн. души
 44. След намеса на Инспекцията по труда са изплатени над 5,5 млн. лева през 2020 г.
  Сумата на установените забавени възнаграждения е намаляла с 38% спрямо 2019 г.
 45. Всяка онлайн продажба ще се регистрира в НАП, преди да се потвърди към клиента
  Идеята е при онлайн търговията касовите апарати да бъдат премахнати, а данните за оборота да бъдат изпращани от софтуера на електронния магазин директно до НАП
 46. НАП изплати 31 млн. лева на дружества по мярката за подкрепа с оборотен капитал
  Над 30% от кандидатствалите по мярката са получили по сметките си безвъзмездна финансова помощ
 47. Рязък спад на средствата, превеждани от българи в чужбина
  Данните на БНБ сочат срив в размер на 800 млн. евро
 48. Нагласите на бизнеса за следващите месеци са положителни
  Не се очаква покачване на цените у нас през следващите месеци
 49. Над 28 000 българи, завърнали се от чужбина, са потърсили работа у нас през 2020 г.
  Според доклад на Европейския съвет за външна политика пандемията е върнала в България над 120 000 емигранти
 50. Възможност за връщане на платените данъци на работещите в чужбина
  Необходими са бележки за получените възнаграждения и удържаните налози