Становища по Казуси
свързани към Търговско и Договорно Право

общовалидни за темата

  1. Как се отписва задължение към клиент по аванс за данъчни и счетоводни цели?

свръзани към отделни норми на ТЗ

член 133

  1. Как се отчита авансово изплащане на дивидент при липса на неразпределена печалба от минали години?

член 137

  1. Как се отчита авансово изплащане на дивидент при липса на неразпределена печалба от минали години?
  2. Може ли да се покрие счетоводната загуба за миналата година с печалба от първите 6 месеца на текущата година?

член 247а

  1. Как се осчетоводява разпределен дивидент на физически лица?

член 260

  1. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

член 271

  1. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

член 272

  1. Какво представлява ликвидационният дял, кога и как се изплаща?

член 272б

  1. Какво е данъчното третиране при ликвидиране на дружество, собственост на физическо лице (друго дружество)?
абонамент