Указания на Институции
свързани към Търговско и Договорно Право

общовалидни за темата

  1. НАП - ЦУ - Становище изх. № **-Б-** от **.**.****

свръзани към отделни норми на ТЗ

член 15

  1. НАП - ОДОП София - Разяснение изх. № **-**-*** от **.**.****
абонамент