Каква сума може да се изплати като дивидент в брой?

чака актуализация версия: 1 март 2023 6947 уникалност: 100%

Решението за разпределяне на печалба и изплащане на дивидент се взема от Общото събрание на съответното дружество.

При вземане на решение за разпределяне на печалбата, се посочва и начинът на плащане на сумите. Сумите могат да бъдат изплатени в брой, стига платеният дивидент, заедно с дължимия данък, да е равен и/или по-малък от 9 999 лв.

За доходите от дивиденти, изплатени на лицата, се дължи данък, който се дели на два вида, в зависимост от получателя:

скрито платено съдържание: 282 думи;

Дружествата, които изплащат доходи от дивидент на местни/чуждестранни физически лица, или на чуждестранни юридически лица от трети страни, са задължени да удържат окончателен данък в първия случай или данък при източника – във втория (който е в размер на 5% върху определената за изплащане сума).

По отношение на удържането на данъка върху дивидента от дохода на чуждестранните физически/юридически лица, следва да се провери дали те не са местни за страна членка на ЕС и дали има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане между България и страната, за която физическото/юридическото лице е местно за данъчни цели.

Срокът за деклариране и внасяне на тези данъци е до края на месеца, който следва тримесечието на вземане на решение за разпределяне на дивидент – независимо дали дивидентът е изплатен, или не.