Какви данъчни облекчения ползва лице с трайно намалена работоспособност от 50%?

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуална версия версия: 1 ноември 2022 1838 уникалност: 81.9%

Съгласно ЗДДФЛ сумата от данъчна основа за съответната година на служител с 50 и с над 50% намалена работоспособност, която е определена с влязло в сила решение на компетентен орган, трябва да се намали със 7 920 лв. Това намаляване на данъчната основа важи и за годината, в която е настъпила неработоспособността, както и за годината, когато изтича срокът на валидност на решението.

При доходи, които са получени от трудови правоотношения, това данъчно облекчение се прилага ежемесечно, като данъчната основа за съответния месец се намалява с 660 лв. Отново намаляването включва месеца, когато е настъпила неработоспособността, както и месеца, когато изтича срокът на валидност на решението. От брутното трудово възнаграждение на служителя за месеца се приспадат всички осигуровки за негова сметка и така се получава данъчната основа, която се намалява с 660 лв. заради намалената работоспособност от 50 и над 50%.

Например ако служителят получава 1 500 лв. брутна заплата на месец, приспадат се около 200 лв. за осигуровки и остатъкът от 1 300 лв. е данъчната основа.

скрито платено съдържание: 55 думи;

При доходи от извънтрудови правоотношения, включително доходи от хонорари, данъчното облекчение се прави на годишна основа, като доходът се намалява със 7 920 лв. и всеки получен доход над тази сума се облага с данък.

скрито платено съдържание: 58 думи;

Това са тези задължения, които са определени по размер и основание и на които срокът за доброволно изпълнение е изтекъл. Когато това облекчение се ползва чрез работодателя, то пред него следва да се представи и писмена декларация, която удостоверява, че към момента, в който е подадена, лицето няма публични задължения, които са част от принудително изпълнение, или че то ще подава годишна данъчна декларация за съответната година.