ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 30 март 2021 737 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли нов кредитор, на когото вземането е било прехвърлено (цесионер), да иска от съда да обяви за относително недействителна спрямо него сделката, извършена преди прехвърлянето, и с която длъжникът уврежда първоначалния си кредитор (цедент)?

Оригинален Въпрос

Притежава ли цесионерът активна материалноправна легитимация за предявяване на иск по чл. 135 ал. 1 ЗЗД, ако увреждащата сделка или действие са извършени след като е възникнало вземането на първоначалния кредитор – цедента, но преди сключването на договора за прехвърляне на вземането?

Противоречива Практика

Тълкувателното дело е образувано заради противоречива съдебна практика. Според едното становище, ако длъжникът извърши увреждаща първоначалния му кредитор (цедент) сделка в периода между възникването на вземането и прехвърлянето му (цесия) от цедента на нов кредитор (цесионер), то последният няма правото да иска от съда да бъде обявена за недействителна спрямо него сделката, която уврежда цедента. Това е така, защото правото на иск не се прехвърля от цедента към цесионера заедно с вземането, а се погасява, тъй като цесионерът не е бил кредитор към момента на увреждащата цедента сделка. Според другото становище цесионерът разполага с правото на иск, с който да се обяви за относително недействителна увреждащата сделка. Този иск има характер на обезпечение, а те винаги следват вземането и при прехвърлянето му преминават към новия кредитор.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 135 думи;

ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 18 февруари 2021 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и

РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и

РЪКОВОДИТЕЛ на Търговска колегия:

ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА ТОТКА КАЛЧЕВА ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА МАРИЯ ИВАНОВА

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

 1. ТАТЯНА ВЪРБАНОВА                    10. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
 2. МАРГАРИТА СОКОЛОВА             11. МАРИО ПЪРВАНОВ
 3. ВЕСКА РАЙЧЕВА                            12. ЕМИЛ МАРКОВ
 4. ПЛАМЕН СТОЕВ                              13. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
 5. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА                 14. ЕМИЛ ТОМОВ
 6. ДИЯНА ЦЕНЕВА                              15. АЛБЕНА БОНЕВА
 7. БОЙКА СТОИЛОВА                         16. БОНКА ДЕЧЕВА
 8. СВЕТЛАНА КАЛИНОВА                17. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
 9. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА                     18. ЖИВА ДЕКОВА
 1. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА               40. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА
 2. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА                41. ГЕРГАНА НИКОВА
 3. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА                42. ПЕТЯ ХОРОЗОВА
 4. ВАСИЛКА ИЛИЕВА                       43. МАЙЯ РУСЕВА
 5. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА                   44. АННА БАЕВА
 6. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА                    45. ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
 7. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА                    46. НИКОЛАЙ МАРКОВ
 8. ЗОЯ АТАНАСОВА                          47. ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ
 9. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ                    48. ЕРИК ВАСИЛЕВ
 10. ВЕСЕЛКА МАРЕВА                       49. ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА
 11. БОРИС ИЛИЕВ                                50. КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
 12. БОНКА ЙОНКОВА                         51. ВАНЯ АТАНАСОВА
 13. БОЯН ЦОНЕВ                                  52. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ
 14. ИРИНА ПЕТРОВА                          53. РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА
 15. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА           54. ЕМИЛИЯ ДОНКОВА
 16. РОСИЦА БОЖИЛОВА                   55. ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ

скрито платено съдържание: 1367 думи;