ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Светла Стойчевска
юрисконсулт
актуално 4 август 2023 349 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Може ли отново да се впише ипотека, ако са изминали десет години от нейното вписване и същата вече е била заличена от Имотния регистър?

Оригинален Въпрос

Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията?

Противоречива Практика

Съществуват противоречиви разрешения на въпроса. В една част от съдебните актове се приема, че кредиторът може да впише ипотеката наново само ако тя не е била заличена от Имотния регистър след изтичането на срока на действие. В друга част от съдебните актове се застъпва виждането, че заличаването на ипотеката, след като е изтекъл 10-годишният срок, не е пречка, тъй като именно изтичането на този срок е основание за повторното вписване.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 118 думи;

ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

ТЪЛКУВАТЕЛНО РЕШЕНИЕ

3/2018

гр. София, 17.03. 2021 год.

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска и Търговска колегии, в съдебно заседание на 04 февруари 2021 година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГТК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

 ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Търговска колегия:

ДАРИЯ ПРОДАНОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ВАНЯ АЛЕКСИЕВА

 ТОТКА КАЛЧЕВА

 ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

МАРИЯ ИВАНОВА

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ: 1. ТАТЯНА ВЪРБАНОВА 11. ЕМИЛ МАРКОВ 2. МАРГАРИТА СОКОЛОВА 12. КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА 3. ПЛАМЕН СТОЕВ 13. ЕМИЛ ТОМОВ 4. ЕЛЕОНОРА ЧАНАЧЕВА 14. АЛБЕНА БОНЕВА 5. ДИЯНА ЦЕНЕВА 15. БОНКА ДЕЧЕВА 6. БОЙКА СТОИЛОВА 16. СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА 7. СВЕТАЛАНА КАЛИНОВА 17. ЖИВА ДЕКОВА 8. ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА 18. МИМИ ФУРНАДЖИЕВА 9. СНЕЖАНКА НИКОЛОВА 19. КАМЕЛИЯ МАРИНОВА 10.МАРИО ПЪРВАНОВ 20. ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА 2 21. ВАСИЛКА ИЛИЕВА 41. ПЕТЯ ХОРОЗОВА 22. ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА 42. МАЙЯ РУСЕВА 23. ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА 43. АННА БАЕВА 24. ИЛИЯНА ПАПАЗОВА 44. ВЕРОНИКА НИКОЛОВА 25. ЗОЯ АТАНАСОВА 45. НИКОЛАЙ МАРКОВ 26. ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ 46. ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ 27. ВЕСЕЛКА МАРЕВА 47. ЕРИК ВАСИЛЕВ 28. БОНКА ЙОНКОВА 48. ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА 29. БОЯН ЦОНЕВ 49. КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА 30. БОЯН БАЛЕВСКИ 50. ВАНЯ АТАНАСОВА 31. ИРИНА ПЕТРОВА 51. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 32. МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА 52. РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА 33. РОСИЦА БОЖИЛОВА 53. ЕМИЛИЯ ДОНКОВА 34. ДРАГОМИР ДРАГНЕВ 54. ВАСИЛ ХРИСТАКИЕВ 35. ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ 55. ГАЛИНА ИВАНОВА 36. КОСТАДИНКА НЕДКОВА 56. АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА 37. ГЕНИКА МИХАЙЛОВА 57. ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА 38. ДИМИТЪР ДИМИТРОВ 58. ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА 39. ДАНИЕЛА СТОЯНОВА 59. МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА 40. ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретаря Аврора Караджова

постави на разглеждане тълкувателно дело № * по описа за 2018 г. на Общото събрание на Гражданска и Търговска колегии докладвано от съдия СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

            С разпореждане от 4.10.2018 год. на председателя на ВКС на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ и по предложение на състав на Второ гражданско отделение с определение № 47 от 20.03.2018 год. по ч. гр. д. № 631/2018 год. с оглед констатирана противоречива съдебна практика, на основание чл. 292 ГПК, във връзка с чл. 125, във връзка с чл. 124, ал. 1, т. 2 ЗСВ, е образувано настоящето тълкувателно дело по въпроса:

            „Може ли да се впише наново ипотека съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД, ако е изтекъл десетгодишният срок на действие на вписването и ипотеката вече е била заличена по реда на чл. 22 от Правилника за вписванията?”.

             В горното определение на състава на Второ гражданско отделение, с което е спряно производството по ч. гр. д. № 631/2018 год. до постановяване на тълкувателно решение на ОСГТК на ВКС по поставения въпрос, е констатирана противоречива съдебна практика по него на състави на Търговска и Гражданска колегии на ВКС в определения, постановени по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, както следва:

             В определение № 69 от 26.01.2012 год. по ч. т. д. № 818/2011 год., І т. о., постановено по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, се приема, че заличаването на ипотеката има конститутивно действие – чл. 179, ал. 3 ЗЗД. Затова в хипотезата на чл. 172, ал. 2 ЗЗД правото на ипотекарния кредитор да впише ипотеката наново с реда на новото вписване възниква само ако тя не е била заличена на основание чл. 22 ПВп, поради изтекъл срок на действие. Цитираните определения № 173 от 9.06.2015 год. по ч. гр. д. № 1254/2015 год., ІІ г. о., № 564 от 28.10.2015 год. по ч. т. д. № 2470/2015 год., І т. о. и № 218 от 27.04.2017 год. по ч. гр. д. № *31/2017 год., ІV г. о., постановени по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК, макар и с предмет на произнасяне по въпроси относно реда и процедурата по подновяване на вписване на ипотеката преди десетгодишния срок да е изтекъл /чл. 172, ал. 1 ЗЗД/, респ. ново вписване на ипотеката след изтичане на този срок /чл. 172, ал. 2 ЗЗД/, съдържат същата изходна позиция, че съгласно чл. 172, ал. 2 ЗЗД може да се впише наново договорна ипотека, която не е подновена в 10-годишния срок от учредяването й, но не е заличена.

             Противното становище е застъпено в цитираното определение № 197 от 21.04.2016 год. по ч. гр. д. № 1467/2016 год., ІV г. о., ВКС, постановено също по реда на чл. 274, ал. 3 ГПК. В него е прието, че „вписването на заличаване на ипотеката, на каквото и основание да е извършено” /вкл. и поради изтичането на десетгодишния срок на действие/, „не е пречка за последващо отбелязване за нейно подновяване, нито за новото вписване след изтичането на 10-годишния срок на действие, най-малкото защото актът, въз основа на който е вписано заличаването, може да е порочен или действието му да отпадне с обратна сила занапред. Още по-малко вписването на заличаването поради изтичане на 10-годишния срок на действие може да бъде пречка за ново вписване на ипотеката, тъй като според чл. 172, ал. 2 ЗЗД тъкмо изтичането на този срок е основанието за ново вписване”.

            ОСГТК на ВКС счита за правилно второто становище.

             Ипотеката е акцесорно право, което обезпечава възникнало или бъдещо парично вземане. Тя дава възможност на ипотекарния кредитор да изнесе на публична продан ипотекирания имот и да се удовлетвори от неговата цена, в случай, че длъжникът не изпълни доброволно паричното си задължение. Веднъж възникнало, ипотечното право може да бъде осъществено независимо от извършени последващи разпоредителни сделки с ипотекирания имот и преминаване на собствеността върху други лица – чл. 173, ал. 1 ЗЗД.

            Ипотеката се учредява чрез сложен фактически състав, елемент от който е вписването ѝ – чл. 166, ал. 1 ЗЗД. Вписването има конститутивно действие, тъй като с него възникват правните последици на ипотеката. Същевременно вписването има оповестително-защитно действие. Чрез него се дава гласност на ипотечното право по отношение на трети лица и се урежда конкуренцията на права, която би могла да се породи между 4 няколко ипотекарни кредитори по отношение на един и същ имот или между ипотекарен кредитор и последващ собственик на имота. В първия случай ипотекарните кредитори се удовлетворяват по реда, в който са вписали ипотеките – чл. 153, вр. чл. 169, ал. 2 ЗЗД, а във втория случай прехвърлянето на собствеността върху имота от учредителя на ипотеката след нейното вписване е непротивопоставимо на ипотекарния кредитор, който може да насочи изпълнение върху ипотекирания имот независимо от това в чия собственост се намира той – чл. 173, ал. 1 ЗЗД.

             Съгласно чл. 172, ал. 1 ЗЗД действието на вписването на ипотеката трае 10 години от деня, в който е извършено. То може да бъде продължено, ако вписването се поднови преди този срок да е изтекъл. Ако срокът изтече без да се извърши подновяване, ипотеката може да се впише наново, като в този случай тя има ред от новото вписване.

            Въвеждането на срока по чл. 172, ал.1 ЗЗД е продиктувано от съображението, че в голяма част от случаите обезпеченото вземане е престанало да съществува в 10-годишния срок и е неоправдано върху имота да продължава да тежи вписана ипотека при бездействие на кредитора да поиска заличаването ѝ по реда на чл. 179, ал. 1 ЗЗД. Вписани ипотеки, които не са били подновени и са заличени в 10-годишния срок, нямат правно действие. Това обстоятелство произтича от законовата уредба и е ясно за всяко трето лице.

            Последиците на подновяването на ипотеката и новото ѝ вписване са различни. Подновяване може да бъде извършено само ако 10-годишният срок не е изтекъл, като в този случай защитата на кредитора е най-пълна, защото ипотеката запазва своето действие и своя ред и в новия 10 годишен срок. Ново вписване на същата ипотека се извършва след изтичане на 10- годишния срок, но в този случай за ипотекарния кредитор може да настъпят неблагоприятни последици, тъй като има период, през който ипотеката няма действие и е възможно тогава да бъдат вписани нови ипотеки върху същия имот или учредителят на ипотеката (длъжникът или третото лице, ипотекирало своя имот за чужд дълг) да прехвърли собствеността върху имота на трето лице. В тези случаи новото вписване няма да бъде противопоставимо на вписаните преди това ипотеки, както и на извършените междувременно разпореждания с имота.

скрито платено съдържание: 2664 думи;