ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Вяра Владева
Юрисконсулт в Kreston BulMar
актуално 19 юли 2023 953 уникалност: 92.2%

Правен Въпрос

Може ли работодател да уволни служител, когато последният не притежава нужното образование или квалификация, които са определени като задължително условие за заемане на дадената длъжност в нормативен акт?

Оригинален Въпрос

Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за прекратяване на трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълнение на длъжността, когато при сключването на трудовия договор изискванията за образование или професионална квалификация са били нормативно установени?

Противоречива Практика

Съществува противоречива практика по въпроса дали работодател може да уволни служител, в случай че последният не притежава нужното образование или професионална квалификация. Според едното становище уволнението е законно, ако тези изискванията (за образование или квалификация) са въведени след сключването на трудовия договор. Според друго становище работодател може да уволни работник на това основание независимо дали несъответствието е налице към момента на сключване на трудовия договор, или е възникнало впоследствие. Според трето – уволнението е законно само тогава, когато изискването за образование или квалификация е въведено с нормативен акт.

Резюме на Съдебното Решение

скрито платено съдържание: 104 думи;

ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия по протокол от 22.12.2020 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и

РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

ЧЛЕНОВЕ:

СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ЖИВА ДЕКОВА

ВЕСКА РАЙЧЕВА

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

ПЛАМЕН СТОЕВ

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ДИЯНА ЦЕНЕВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

БОЙКА СТОИЛОВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

ЗОЯ АТАНАСОВА

МАРИО ПЪРВАНОВ

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

ЕМИЛ ТОМОВ

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

АЛБЕНА БОНЕВА

БОРИС ИЛИЕВ

БОНКА ДЕЧЕВА

БОЯН ЦОНЕВ

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ЛЮБКА АНДОНОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

МАЙЯ РУСЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

ВАНЯ АТАНАСОВА

АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

ДЕСИСЛАВА ПОПКОЛЕВА

при участието на секретаря А. К. постави на разглеждане тълкувателно дело № 4 по описа за 2017 г. на Общото събрание на Гражданска колегия докладвано от съдия ЕРИК ВАСИЛЕВ и съдия АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

Тълкувателно дело № 4/2017 г. на Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд е образувано с разпореждане от 02.11.2017 г. и допълнено с разпореждане от 20.04.2018 г. на председателя на ВКС, по предложение на състави на ВКС, на основание чл. 292 ГПК, за приемане на тълкувателно решение по следните въпроси:

1. "Налице ли е основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ за прекратяване на трудовия договор, ако работникът или служителят не притежава необходимото образование или професионална квалификация за изпълнение на длъжността:

А/. Когато при сключването на трудовия договор, изискванията за образование или професионална квалификация са били въведени от работодателя;

Б/. Когато при сключването на трудовия договор, изискванията за образование или професионална квалификация са били нормативно установени;"

2. "Промяната на кои изисквания за заемане на длъжността след сключване на трудовия договор са основание за прекратяването му, на основание чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ - всички изисквания или не се включват тези за промяна на образованието и професионалната квалификация?"

3. "В заповед за прекратяване на трудов договор на основание чл. 328, ал. 1, т. 5 КТ задължен ли е работодателят да посочи липсващите качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата (чрез изброяването им или като изложи конкретни данни, мотивирали волята му да приложи това основание за уволнение) или това не е необходимо?"

В съдебната практика на Върховния касационен съд се констатира противоречие при тълкуване нормите на чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 от Кодекса на труда, във връзка с поставения въпрос за съотношението между основанията за прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие.

В едното становище се приема, че двете основания за уволнение предвиждат промяна на изискванията за заемане на определена длъжност след като е възникнало трудовото правоотношение, но в хипотезата на чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ промяната се отнася до изискванията за образование и квалификация, а по чл. 328, ал. 1, т. 11 КТ - всички останали изисквания, необходими за изпълнение на трудовата функция.

В другото становище се приема че двете основания за уволнение с едностранно предизвестие от работодателя по чл. 328, ал. 1, т. 6 и т. 11 КТ уреждат възможността за прекратяване на трудовия договор с работник, който не отговаря на изискванията за заемане на определена длъжност, но в зависимост от това дали трудовият договор е сключен при начално несъответствие с изискванията за заемане на длъжността или тези изисквания са променени впоследствие.

Противоречието в съдебната практика на Върховния касационен съд при тълкуване нормата на чл. 328, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда се състои в това, че в първата група решения се приема, че в заповедта за уволнение, която трябва да съдържа основанията за уволнението, следва да бъдат посочени изрично не само липсващите качества, но също и конкретни факти и данни, относими към възложената работа; а в други, че в заповедта не се изисква посочването на всички или някои от конкретните факти и обстоятелства, които са мотивирали работодателя да приеме, че през значителен период от време работникът или служителят е демонстрирал липсата на всяко отделно качество.

По поставените за тълкуване правни въпроси Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд приема следното:

1А. Основанието по чл. 328, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда, за прекратяване на трудовия договор представлява нов юридически факт, който може да настъпи само при валидно сключен трудов договор.

Когато минималните изисквания за образование или професионална квалификация не са предвидени в нормативен акт, работодателят може да определя тези изисквания с длъжностната характеристика и/или в щатното разписание. С оглед особеностите на конкретната работа и нуждите на предприятието, работодателят може да въведе и по-високи изисквания за образование и квалификация за заемане на определена длъжност от нормативно установените или при сключването на индивидуалния трудов договор да приеме, че работникът или служителят притежава нужните умения и образование, които са достатъчни за изпълнение на съответната трудова функция. Сключването на трудов договор при начална липса на изискванията на работодателя за определена длъжност не е пречка за съществуване на самия договор, а преценката на работодателя, че определен кандидат може да изпълнява възложената работа в интерес на предприятието, е възможно да бъде оправдано от гледна точка на професионалния опит на работника или служителя на същата или сходна позиция, или от липсата на друг кандидат за вакантната длъжност.

Работодателят може да прекрати трудовия договор като упражни своето субективно преобразуващо право само на предвидените в закона основания, които законодателят е предвидил с цел да се осигури по-голяма защита при уволнение на икономически по-слабата страна. Ето защо, юридическият факт като основание за прекратяване на трудовия договор е неоправдано да е налице при възникване на трудовото правоотношение, а работодателят да е преодолял защитата на работника при уволнение още преди да е започнало неговото изпълнение, позовавайки се на вътрешните си правила за изискуемите образование и професионална квалификация, чието действие вече е дерогирал. В този смисъл, ако работодателят се е съгласил, че притежаваните от работника или служителя образование и/или квалификация не представлява обективна причина за изпълнението на трудовата функция при сключване на трудовия договор, но впоследствие е прекратил трудовото правоотношение, поради липсата им за заемане на съответната длъжност, работодателят всъщност ще се позовава на въведените от него изисквания при приемане на работа, за които самият той е приел, че не са били пречка да се изпълнява трудовия договор. Позоваването от работодателя, в тези случаи, на основанието за прекратяване на индивидуалния трудов договор по чл. 328, ал. 1, т. 6 КТ, за липса на изискуемите образование и/или професионална квалификация, ще противоречи на общия принцип, установен в чл. 57, ал. 2 от Конституцията на Република България, да "не се допуска злоупотреба с права и тяхното упражняване, ако то накърнява права и законни интереси на другите", поради което следва да бъде отречено.

скрито платено съдържание: 2047 думи;