ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

чака актуализация 16 ноември 2020 943 уникалност: 80.8%

Правен Въпрос

Длъжен ли е работодателят да върне трудовата книжка на служителя веднага след прекратяване на трудовото правоотношение?

Оригинален Въпрос

От кой момент възниква и става изискуемо задължението по чл. 350, ал. 1 КТ на работодателя да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение, от кой момент работодателят изпада в забава за изпълнението му, кога и как той се освобождава от последиците на тази забава?

Противоречива Практика

Съществуват противоречиви мнения относно задължението на работодателя за връщане на трудовата книжка, което настъпва след прекратяване на трудовото правоотношение. Едно от становищата по въпроса гласи, че от момента на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят трябва незабавно да я предаде на служителя. Ако той не я предостави веднага след като впише в нея необходимите данни, налице е забава. В този случай работодателят носи и отговорност за евентуално причинените вреди от задържането, освен ако не е налице основание за това. Други съдилища споделят друго становище – че няма практика връщането на книжката да се урежда с трудовия договор. При прекратяването на трудовото правоотношение служителят трябва сам да я потърси от работодателя и ако той не му я върне, тогава е налице незаконно задържане.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 97 думи;

ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия в съдебно заседание на 21 ноември 2019 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК,

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и РЪКОВОДИТЕЛ на Гражданска колегия:

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

МАРИЯ ИВАНОВА

ЧЛЕНОВЕ:

СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ВЕСКА РАЙЧЕВА

ПЛАМЕН СТОЕВ

ДИЯНА ЦЕНЕВА

БОЙКА СТОИЛОВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

МАРИО ПЪРВАНОВ

ЕМИЛ ТОМОВ

АЛБЕНА БОНЕВА

БОНКА ДЕЧЕВА

СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ЖИВА ДЕКОВА

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

БОРИС ИЛИЕВ

БОЯН ЦОНЕВ

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

ЛЮБКА АНДОНОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

МАЙЯ РУСЕВА

ЕРИК ВАСИЛЕВ

ВАНЯ АТАНАСОВА

АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ

ЕМИЛИЯ ДОНКОВА

ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ

РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

при участието на секретаря А. К.

постави на разглеждане тълкувателно дело № * по описа за 2019 г. на Общото събрание на Гражданска колегия докладвано от съдия ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

Тълкувателното дело е образувано с разпореждане на Председателя на ВКС от 29.01.2019 г. по предложение на състав на ВКС, за приемане на тълкувателно решение по два въпроса, по които е констатирана противоречива практика:

1. От кой момент възниква и става изискуемо задължението по чл. 350, ал. 1 КТ на работодателя да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение, от кой момент работодателят изпада в забава за изпълнението му, кога и как той се освобождава от последиците на тази забава?

2. Кога е налице незаконно задържане на трудовата книжка по смисъла на чл. 226, ал. 2 КТ и кога възниква правото на работника или служителя да получи, съответно - задължението на работодателя да заплати обезщетението по чл. 226, ал. 2 и ал. 3, изр. 2 КТ?

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховен касационен съд, за да се произнесе по поставените въпроси, съобрази следното:

1. От кой момент възниква и става изискуемо задължението по чл. 350, ал. 1 КТ на работодателя да предаде незабавно на работника или служителя надлежно оформената трудова книжка след прекратяване на трудовото правоотношение, от кой момент работодателят изпада в забава за изпълнението му, кога и как той се освобождава от последиците на тази забава?

В съдебната практика, обективирана в решения по чл. 290 ГПК се застъпват две становища.

Според първото, от момента на прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят изпада в забава относно задължението си за връщане на трудовата книжка, тъй като по силата на чл. 350, ал. 1 КТ, той дължи незабавно й връщане. Той има задължение да покани работника или служителя, по реда на чл. 6, ал. 3 от Наредбата само, ако не разполага с трудовата книжка и работникът или служителят не се е явил лично при прекратяване на трудовото правоотношение, за да я предостави. Задължението е носимо, а не търсимо.

Според второто становище, доколкото местоизпълнението на задължението на работодателя да предаде на работника или служителя надлежно оформената му трудова книжка при прекратяване на трудовото правоотношение не е определено в закона и няма практика да се урежда с трудовия договор, то е близко до задължението да се предаде определена вещ, поради което според естеството си то е търсимо и следва да се изпълни в местонахождението на трудовата книжка. Когато при прекратяване на трудовото правоотношение, работникът или служителят е предал трудовата си книжка на работодателя за оформянето й, работодателят трябва да я върне веднага, а ако има пречка за това - да посочи кога тя ще бъде оформена. Ако не направи това, добросъвестността изисква работодателят да покани работника или служителя за получаването й. Когато трудовата книжка се съхранява от него, работникът трябва да я потърси и ако работодателят не му я предаде, изпада в забава, от която може да се освободи, ако изпрати съобщение съгласно чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Той няма защо да се освобождава от последиците на своята забава, ако не е бил поставен в такава.

Общото събрание на Гражданска колегия на Върховен касационен съд приема за правилно първото становище по следните съображения:

Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя /чл. 347 КТ/. Кодексът на труда и Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж изрично уреждат въпросите относно съдържанието и формата на трудовата книжка, данните, които подлежат на вписване и лицата, които са компетентни да извършват вписването.

При прекратяване на трудовото правоотношение, съгласно чл. 350 от Кодекса на труда и чл. 6, ал. 3 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж, за работодателя възникват две задължения - да впише данните, свързани с прекратяването и да предаде трудовата книжка на работника или служителя. Данните, подлежащи на вписване са посочени в чл. 6, ал. 1 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. След вписването им, работодателят следва да предаде, т.е. фактически да предостави във владение на работника или служителя трудовата му книжка. Двете задължения са свързани и обусловени. Те следва да се изпълнят от и при работодателя, в мястото, където работникът или служителят е престирал работната си сила. Изпълнението им следва да е "незабавно", т.е. веднага, бързо, без отлагане, което означава в деня на прекратяване на трудовото правоотношение. Този срок за предаване на трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение е императивно определен.

скрито платено съдържание: 1733 думи;