ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

актуално 12 март 2020 394 уникалност: 100%

Правен Въпрос

Отнася ли се предварителната закрила при уволнение за служител, член на синдикално ръководство в структурни подразделения на синдиката в предприятието?

Оригинален Въпрос

Предвидената в чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ предварителна закрила при уволнение се отнася само за работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, или и до работник или служител, който е член на синдикално ръководство на основните синдикални организации в съответните структурни подразделения на предприятието?

Противоречива Практика

Практиката на съдилищата по въпроса е противоречива. Според някои с предварителна закрила при уволнение се ползват само членовете на синдикалното ръководство в предприятието, но не и тези, които са част от ръководствата на вътрешните структури в съответната синдикална организация. Други поддържат тезата, че закрилата се отнася и до служители, които са членове на структурните ръководства на синдиката в предприятието. При тази хипотеза, ако обединената синдикална организация в едно предприятие е образувана от структурни синдикални организации, закрилата обхваща членовете и на структурните ръководства.

Резюме на Тълкувателно Решение

скрито платено съдържание: 56 думи;

ВКС - Тълкувателно Решение № * от **.**.**** по Тълк. Дело № */****

Върховният касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия в съдебно заседание на 27 ноември 2014 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОСГК, ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ на ВКС и ПРЕДСЕДАТЕЛ на Гражданска колегия:

КРАСИМИР ВЛАХОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛИ на ОТДЕЛЕНИЯ:

ДОБРИЛА ВАСИЛЕВА

ПЛАМЕН СТОЕВ

БОЙКА СТОИЛОВА

ЧЛЕНОВЕ:

ЖАНИН СИЛДАРЕВА

ЗЛАТКА РУСЕВА

КАПКА ЮСТИНИЯНОВА

ДИЯНА ЦЕНЕВА

СИМЕОН ЧАНАЧЕВ

МАРИЯ ИВАНОВА

ТЕОДОРА НИНОВА

СВЕТЛАНА КАЛИНОВА

ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА

ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА

СНЕЖАНКА НИКОЛОВА

СТОИЛ СОТИРОВ

МАРИО ПЪРВАНОВ

МАРГАРИТА СОКОЛОВА

ЕМИЛ ТОМОВ

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА

АЛБЕНА БОНЕВА

БОРИСЛАВ БЕЛАЗЕЛКОВ

СВЕТЛА ДИМИТРОВА

СВЕТЛА ЦАЧЕВА

ЛЮБКА БОГДАНОВА

СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА

ВЕСКА РАЙЧЕВА

ЖИВА ДЕКОВА

МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

КАМЕЛИЯ МАРИНОВА

ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА

ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

ИЛИЯНА ПАПАЗОВА

ОЛГА КЕРЕЛСКА

ЗОЯ АТАНАСОВА

ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

ВЕСЕЛКА МАРЕВА

ДИАНА ХИТОВА

БОЯН ЦОНЕВ

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

ДРАГОМИР ДРАГНЕВ

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ

ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

ЛЮБКА АНДОНОВА

ГЕРГАНА НИКОВА

МАЙЯ РУСЕВА

БОРИС ИЛИЕВ

при участието на секретаря Б. Л. постави на разглеждане тълкувателно дело № * по описа за 2013 г. на Общото събрание на Гражданска колегия докладвано от съдия МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Тълкувателно дело № */2013 г. по описа на ВКС, Гражданска колегия, е образувано с разпореждане от 21.11.2013 г. на Председателя на Върховния касационен съд на Република България, на основание чл. 128, ал. 1 ЗСВ във връзка с чл. 292 ГПК, по предложение на състав на Трето гражданско отделение, който с определение № 268 от 14.11.2013 г., постановено по гр. д. № 4294/2013 г., е спрял производство по делото и е предложил на Общото събрание на Гражданската колегия да постанови тълкувателно решение, поради наличие на противоречива съдебна практика, по следния въпрос:

Предвидената в чл. 333, ал. 3 КТ, във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ предварителна закрила при уволнение се отнася само за работник или служител, който е член на синдикално ръководство в предприятието, на териториален, отраслов или национален ръководен изборен синдикален орган, или и до работник или служител, който е член на синдикално ръководство на основните синдикални организации в съответните структурни подразделения на предприятието.

Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд на РБ, за да се произнесе съобрази следното:

Поставеният материалноправен въпрос е разрешаван противоречиво в постановени по реда на чл. 290 ГПК решения на ВКС - ГК, в които са застъпени следните становища:

Според едното становище, с предварителна закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3, предложение първо от КТ, се ползват членовете на синдикалното ръководство в предприятието - председател и секретар на синдикалната организация, учредена и структурирана към предприятието на съответния работодател, но не и ръководствата (председателите и секретарите) на вътрешните структури (секции) в рамките на тази синдикална организация. Посочено е, че нормите на чл. 333, ал. 3 КТ и § 1, т. 6 от ДР на КТ, с които е уредена специалната закрила по отношение на определен кръг субекти в трудовоправната връзка, са с императивен характер, поради което не могат да се тълкуват разширително. Прието е, че само в случаите, когато вътрешните структури на синдикалната организация следват организацията и структурата на предприятие, чиито поделения или други организационно и икономически обособени образувания са самостоятелни работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от ДР на КТ, специалната закрила при уволнение по чл. 333, ал. 3 КТ във вр. с § 1, т. 6 от ДР на КТ, се разпростира и върху синдикалното ръководство на синдикалната секция, учредена и структурирана към съответното поделение или друго организационно и икономически обособено образувание - самостоятелен работодател.

Подобно разрешение е възприето и в решения на ВКС на РБ, постановени по реда на отменения ГПК от 1952 г.

Според другото становище, предвидената в чл. 333, ал. 3 КТ във връзка с § 1, т. 6 от ДР на КТ предварителна закрила при уволнение се отнася и до работник или служител, който е член на синдикално ръководство на основните синдикални организации в съответните структурни подразделения на предприятието. Посочено е, че в предприятия, в които обединената синдикална организация на цялото предприятие е образувана от основни синдикални организации в организационно и икономически обособените звена към него (заради различните по вид, характер и обем дейности на предприятието и многочисленост на персонала), в тези случаи закрилата обхваща както членовете на синдикалното ръководство на обединената синдикална организация на цялото предприятие, така и ръководството на основните синдикални организации в съответните структурни подразделения.

скрито платено съдържание: 1219 думи;