Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 юни 2021 1054 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски и на данъка върху доходите, когато ще се осигуряват на постоянен средномесечен осигурителен доход, без значение от реално получения по трудова дейност, и не искат да се включва рискът „Общо заболяване и майчинство“.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски чрез средномесечния осигурителен доход и размера на данъка върху дохода – чрез реално получения доход по трудова дейност.

Фактическа обстановка

Самоосигуряващо се лице със свободна професия получава за месец януари 2021 г. 2 500 лв. доход от трудова дейност и не се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“. Лицето иска всеки месец да внася равни суми за осигурителни вноски, като общо за годината очаква да получи около 32 000 лв. доход от трудова дейност. Това означава, че средномесечният му осигурителен доход е 2 000 лв. (32 000 лв. / 12 мес. = 2 666,67 лв. - 25% от 2 666,67 лв. = 2 000 лв.) По този начин се компенсират месеците, в които по една или друга причина лицето получава по-нисък или по-висок средномесечен доход от този през останалите месеци.

Трябва да се изчисли размерът на осигурителните вноски и на данъка върху доходите.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 222 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 119 думи;