Първоначално признаване на дългосрочен наем, с равни наемни вноски за периода, в актив с право на ползване

Иван Георгиев
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
актуално 4 октомври 2021 802 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за счетоводители, одитори и финансови директори, които, съгласно МСФО 16, искат да трансформират нает актив в актив с право на ползване, като определят:

1. стойността на актива с право на ползване, за да го покажат в Актива на Баланса;

2. съответстващото задължение на това право на ползване, за да го покажат в Пасива на Баланса;

3. размера на текущите разходи за лихви и амортизации, които могат да признават, свързани с отчитането на този актив.

Целта на този пример е да илюстрира използването на калкулатора за първоначално признаване на договор за наем, с равни месечни вноски за периода, в актив с право на ползване, като се изчисли стойността на правото на ползване, което следва да се признае при сключване на договора за наем, както и размерът на текущите разходи за амортизации и лихви, свързани с това право, които могат да се признават всеки месец.

Фактическа обстановка

На 01.01.2020 г. БЕТА ООД сключва договор за наем на магазин в гр. София за 3 години, с фиксиран за целия период месечен наем в размер на 2 000 лв. без ДДС. Дружеството прилага годишна норма (процент) за дисконтиране на паричните потоци в размер на 7%.

Трябва да се изчисли:

1. стойността на актива с право на ползване, който да бъде признат в момента на сключване на договора за наем;

2. размерът на месечните разходи за амортизации, свързани с този актив, и месечните разходи за лихви, свързани с признатото задължение;

3. стойността на актива с право на ползване и стойността на задължението по него в края на 2020 г.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 93 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 769 думи;