Изчисляване на осигурителни вноски и данък върху дохода за самоосигуряващо се лице, което има ТЕЛК с над 50% намалена работоспособност

Зорница Стоянова
Старши мениджър "Обработка на заплати" в Kreston BulMar
актуално 16 юни 2021 1803 уникалност: 100%

Цел на примера

Този пример е предназначен за самоосигуряващите се лица – в случаите, когато искат да изчислят какъв ще бъде размерът на осигурителните вноски и на данъка върху доходите, и имат валидно решение на ТЕЛК за над 50% намалена работоспособност.

В този случай калкулаторът ще изчисли размера на осигурителните вноски и данъка върху доходите чрез реалния осигурителен доход на база на месечното възнаграждение, коригирано със сумата на данъчното облекчение за ТЕЛК.

Фактическа обстановка

Самоосигуряващо се лице със свободна професия получава за месец април 2021 г. 3 000 лв. доход от трудова дейност и се осигурява за риска „Общо заболяване и майчинство“. Лицето има валидно решение на ТЕЛК, което е за 80% намалена работоспособност. То е избрало да се осигурява върху реално получения доход през месеца от трудова дейност.

Трябва да се изчисли размерът на осигурителните вноски и на данъка върху доходите.

Начин на изчисление

скрито платено съдържание: 138 думи;

Резултат

скрито платено съдържание: 121 думи;