)

Директива за ДДС – 2006/112

(ДИРЕКТИВА 2006/112/ЕО НА СЪВЕТА относно общата система на данъка върху добавената стойност)

660
версия консолидирана от Kreston BulMar
версия консолидирана от Kreston BulMar