Директива 2008/117/ЕО на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност с Цел Борба с Данъчните Измами, Свързани с Вътреобщностните Сделки

607
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar