Директива (ЕС) 2020/1756 за Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност по Отношение на Идентифицирането на Данъчно Задължените Лица в Северна Ирландия

594
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar