Директива 2010/88/ЕС на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност по Отношение на Срока на Действие на Задължението да се Прилага Минимална Стандартна Данъчна Ставка

558
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar