Директива 2013/42/ЕС на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност по Отношение на Механизъм за Бързо Реагиране срещу Измамите с ДДС

494
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar