Директива (ЕС) 2018/912 на Съвета за Изменение на Директива 2006/112/ЕО относно Общата Система на Данъка върху Добавената Стойност по Отношение на Задължението за Спазване на Минимален Размер на Стандартната Данъчна Ставка

557
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar