Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за изчисляване на възнаграждения, осигуровки и данъци, дължими по Договор за управление и контрол (ДУК).

Калкулаторът най-общо е предназначен за:

  • Управляващи, които искат да изчислят своето нетно възнаграждение и осигуровки;
  • Предприятия, които искат да изчислят общия си разход за своите управляващи;
  • ТРЗ експерти, които искат да изчислят сложни комбинации между различни елементи на възнаграждение, преди да ги въведат в специализиран ТРЗ софтуер.

Дефиниращи норми:

чл. 4, чл. 6 от КСО

чл. 1, чл. 3, чл. 4 от НЕВДПОВ

чл. 10, чл. 18, чл. 24, чл. 42 от ЗДДФЛ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за управляващ

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на управляващия.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на управляващия, за да се удостовери начинът за изчисляване на първоначалното му възнаграждение.

възнаграждение

Посочва се размерът на възнаграждението.

вид на възнаграждението

Избира се какъв е видът на възнаграждението:

Основно възнаграждение е това възнаграждение, което е вписано в ДУК. То не включва допълнителните възнаграждения, дължими по закон или предоставени от предприятието. В основното възнаграждение са включени дължимите от управляващия данъци и осигуровки, но не са включени осигуровките за сметка на предприятието;

Брутно възнаграждение е това възнаграждение, което включва основното възнаграждение и допълнителните към него (определените с нормативен акт възнаграждения, които се изплащат задължително; договорените с индивидуален и/или с колективен трудов договор възнаграждения, които се изплащат според договорените условия), както и дължимите от управляващия данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на предприятието;

Нетно възнаграждение е размерът на чистата сума, която управляващият получава, след като от брутното възнаграждение се приспаднат дължимите данъци и осигуровки за негова сметка;

Бюджет за възнаграждение е сумата от всички разходи на предприятието (брутно възнаграждение + осигурителни вноски за сметка на предприятието) за договореното, основното, брутното или нетното възнаграждение на един управляващ.

минимален осигурителен доход

Посочва се минималният осигурителен доход за управляващия, съобразно предмета на дейност на предприятието и кода на длъжността на управляващия съгласно НКПД.

Минималният осигурителен доход се отнася за изчисляването на осигурителните вноски и по принцип не е обвързан с работното възнаграждение. Това означава, че осигурителните вноски за месеца не могат да бъдат изчислени върху по-малко от минималния осигурителен доход (МОД), определен за конкретния предмет на дейност на предприятието, когато договореното основно възнаграждение е по-ниско от МОД.

МОД се определя според Приложение 1 към Закона за бюджета на ДОО за съответната година.
Според основна икономическа дейност на предприятието, в което управляващият работи, може да се определи какъв е минималният осигурителен доход за него.

основно възнаграждение по договор

Попълва се размерът на основното възнаграждение по договор, ако в клетка 2 е избран видът на възнаграждението, което е различно от основното възнаграждение.

Тъй като основното възнаграждение, вписано в договора, е база за изчисляване на доплащанията за стаж по специалността или за премии (които са определени като % от основното възнаграждение), то трябва да се посочи изрично.

Ако основното възнаграждение не бъде посочено изрично, доплащанията за стаж и премиите в % няма да бъдат изчислени коректно – в този случай калкулаторът ще приеме, че в зададените брутно възнаграждение, нетно възнаграждение или бюджет за възнаграждение няма допълнителни възнаграждения, за да може да се изчисли основното, върху което да се направят нужните начисления.

година на раждане

Избира се дали управляващият е роден преди 1960 г., или след 1959 г.

Всички работещи лица, независимо кога са родени, се осигуряват с една и съща осигурителна тежест, но разпределена в различни фондове.

Лицата, родени преди 1960 г., се осигуряват само във фонд „Пенсии“ на ДОО, а лицата, родени след 1959 г., се осигуряват във фонд „Пенсии“ на ДОО и във фонд ДЗПО (допълнително задължително пенсионно осигуряване).

процент доплащане за стаж на позицията (годишна база)

Някои управляващи се договарят за всяка година стаж на позицията да получат конкретен процент увеличение на основното си възнаграждение.

В тази клетка се попълва договореният процент за годишно увеличение на основното възнаграждение.

процент за фонд ТЗПБ (годишна база)

Попълва се процентът за фонд „Трудова злополука и професионална болест“ (ТЗПБ), който, в зависимост от индустрията, в която работи предприятието, може да бъде от 0,4% до 1,1%.

За да се определи кой е приложимият процент за фонд „ТЗПБ“, определен в Закона за бюджета на ДОО.

ТЕЛК с 50 и повече процента

Избира се дали управляващият има установена от ТЕЛК намалена работоспособност в размер на 50 и повече процента.

Лица с 50 и повече процента намалена работоспособност могат да ползват облекчение при облагането с данък върху доходите в размер на 660 лв. месечно.

Например, ако лице е с намалена работоспособност и има облагаем доход по ДУК за месеца в размер на 1 000 лв., осигурителните вноски за негова сметка ще бъдат в размер на 140 лв., а данъчната основа за облагане с данък върху доходите ще е 860 лв. Тази основа ще бъде намалена с облекчението в размер на 660 лв., като по този начин облагаемият доход за лицето ще се редуцира до 200 лв.

месец на възнаграждението

Избират се месецът и годината, за които се изплаща възнаграждението.

допълнителни възнаграждения и бонуси (ДВ)

Попълва се размерът на допълнителното възнаграждение за месеца.

Допълнителни възнаграждения за месеца могат да са:

  • допълнителни възнаграждения, определени с нормативен акт;
  • допълнително уговорени възнаграждения съгласно индивидуален или колективен трудов договор;
  • допълнително възнаграждение за извършен обем работа;
  • бонуси или премии за постигнати резултати.

Клетката е забранена за попълване, когато в клетка 2 е избрано ”брутно възнаграждение” за посоченото в клетка 1 възнаграждение. В този случай се счита, че брутното възнаграждение включва и всички допълнителни възнаграждения.

включени ли са ДВ или бонусите във възнаграждението

Избира се дали допълнителното възнаграждение (ДВ) или бонусът са включени в размера на възнаграждението, посочен в клетка 1, или не.

Ако посоченото в клетка 1 възнаграждение е определено като основно възнаграждение в клетка 2, тогава се приема, че ДВ или бонусът не са включени във възнаграждението и ще бъдат добавени към него.

Във всички останали случаи на вид възнаграждение, избрано в клетка 2, трябва изрично да се избере дали ДВ или бонус, посочени в клетка 11, ще бъдат добавени към възнаграждението, или вече са включени в него.

вид на ДВ или бонуса

Избира се какъв е видът на определеното допълнително възнаграждение (ДВ):

Брутно определено допълнително възнаграждение е размерът на възнаграждението, което включва дължимите от управляващия данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на предприятието.

Нетно определено допълнително възнаграждение е размерът на парите, които управляващият ще получи, след като са приспаднати дължимите от него данъци и осигуровки.

Бюджетно определено допълнително възнаграждение е размерът на възнаграждението, което включва всички разходи на предприятието за това възнаграждение (брутно определено допълнително възнаграждение + осигурителните вноски за сметка на предприятието).

ДВ или бонусът е определен в

Избира се в какъв вид е определено допълнителното възнаграждение (ДВ) – в абсолютна сума в лева или като процент от основното възнаграждение по договор.

  • Ако ДВ е определено в абсолютна сума в лева, посочената сума се добавя към основното възнаграждение.
  • Ако ДВ е определено в процент от основното възнаграждение по договор, то следва да се посочи размерът на този процент и непременно трябва в клетки 1, 2 или 4 да е избран размерът на основното възнаграждение.

осигурителен доход по ТД и/или 1-ви ДУК

Попълва се размерът на осигурителния доход по трудов договор, ако лицето има сключен такъв с друг работодател, и/или предхождащ ДУК, ако лицето има сключен такъв с друго предприятие.

Тоест тази клетка се попълва със сумата на осигурителния доход по трудов договор и/или предхождащ ДУК, ако калкулаторът се използва за изчисление на осигурителни вноски за последващ ДУК.

Например, ако лице започва работа по последващ ДУК с основно възнаграждение 1 000 лв., то следва да представи в предприятието, което ще управлява, декларация за размера на осигурителния му доход по трудов договор и/или предхождащ ДУК.

Ако лице представи в предприятието, в което работи по последващ ДУК, че е осигурено по трудов договор и/или предхождащ ДУК върху 2 500 лв., това е сумата, която ще се посочи като осигурителен доход по трудов договор и/или предхождащ ДУК. След извършените изчисления за лицето ще се внесат осигуровки върху сумата от 500 лв., а не върху 1 000 лв., тъй като максималният осигурителен доход за 2020 г. е 3 000 лв., за 2 500 лв. от които лицето е осигурено по трудов договор и/или предхождащ ДУК.

без здравноосигурителни вноски

Избира се дали от възнаграждението на управляващия трябва да се удържат здравноосигурителни вноски, или не.

Ако лицето е чужденец – гражданин на трета страна, който краткосрочно (до три месеца в рамките на всеки 6-месечен период от датата на влизането в страната) или продължително (с разрешен срок до една година) пребивава в страната, не дължи здравноосигурителна вноска.

Чужденците, на които разрешението за пребиваване в страната е дългосрочно (с разрешен срок до две години) или постоянно, дължат здравноосигурителни вноски, както всички останали граждани на страната.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Примери - Предприятие

Примери - Управляващ

Примери - ТРЗ Експерти

Калкулатор Договор за Управление и Контрол

лв.
лв.
год.
%
лв.
абонамент

Всички Калкулатори