Калкулаторът служи за признаване на наети активи като активи с право на ползване и съответстващото им задължение по наема (лизинга), съгласно МСФО 16.

МСФО 16 указва, че наети активи за срок, по-дълъг от 12 месеца, и стойност над 5 000 USD трябва да бъдат представяни във финансовите отчети на предприятието като:
(а) активи с право на ползване – в Актива на Баланса, и
(б) съответстващото задължение на това право на ползване – в Пасива на Баланса.

Целта на стандарта e чрез тази трансформация да се покаже в Баланса на предприятието стойността на дългосрочно наетите от него активи, които иначе биха останали скрити за потребителите на финансовите отчети, под формата на текущи разходи за наем.
С други думи казано – в резултат на тази трансформация, ако едно предприятие в дейността си използва преди всичко наети активи, които представя като текущ разход за наем, потребителите на неговите финансови отчети ще могат да придобият ясна представа за стойността на реалните активи, от които предприятието се нуждае или ползва, за да осъществява своята дейност.

Виж примерите за изчисление

Калкулатор Трансформиране на Наети Активи в Дълготрайни

%
абонамент