Описание на калкулатора:

Калкулаторът служи за определяне на сумата, с която следва да се увеличат или намалят авансовите вноски за корпоративен данък, ако прогнозата за данъчната печалба през годината съответно се увеличи или намали спрямо предварителната прогноза и предварително декларираните и направени авансови вноски.

Размерът на променените авансови вноски за корпоративен данък е съобразен с разпоредбите на ЗКПО, при които не се дължи лихва за неправилното им определяне и внасяне.

Дефиниращи норми:

чл. 18, чл. 20, чл. 83, чл. 84, чл. 85, чл. 86, чл. 87, чл. 87а, чл. 88, чл. 89, чл. 90 от ЗКПО

чл. 43 от ЗДДФЛ

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

данни за предприятието

В това поле може да се запише в свободен текст наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на предприятието, търговеца или организацията.

Това поле не е задължително и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в счетоводството на предприятието, за да се удостовери начинът за изчисляване на променените авансови вноски.

година

Избира се годината, за която се определят авансовите вноски.

вид предприятие

Избира се дали предприятието е юридическо лице (търговско дружество или друго ЮЛ) или едноличен търговец.

Ако лицето е юридическо, корпоративният данък е в размер на 10% от данъчната печалба.

Ако лицето е едноличен търговец, корпоративният данък е в размер на 15% от данъчната печалба.

вид авансови вноски

Избира се дали авансовите вноски са тримесечни или едномесечни.

Авансовите вноски могат да бъдат месечни или тримесечни, в зависимост от нетните приходи от продажби, реализирани през предходната година.

Размерът на авансовите вноски зависи от прогнозната данъчна печалба за текущата година, на базата на която данъчно задълженото лице, в своята годишна данъчна декларация за предходната година, декларира в какъв размер авансови вноски ще прави, а на база на нетните си приходи от продажби за предходната година – декларира и тяхната периодичност (месечна или тримесечна).

Месечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година надхвърлят 3 000 000 лв.

Тримесечни авансови вноски правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са между 300 000 лв. и 3 000 000 лв.

Данъчно задължените лица с нетни приходи от продажби, които са по-малко от 300 000 лв., не правят авансови вноски за корпоративен данък, а го внасят до 31 март на следващата година.

При неправилно определени и внесени авансови вноски се дължи законова лихва, когато:

• за месечни авансови вноски – дължимият годишен корпоративен данък надвиши с 25% (20% до края на 2020 г.) сумата от внесените месечни авансови вноски;

• за тримесечни авансови вноски – 75% от дължимия годишен корпоративен данък надвиши с 25% (20% до края на 2020 г.) сумата от внесените тримесечни авансови вноски.

Лицата, чиито нетни приходи от продажби от предходната година са по-малко от 300 000 лв., могат да изберат да правят тримесечни авансови вноски, без да дължат лихва при неправилно определени тримесечни вноски.

промяната на авансовите вноски се ползва от

Избира се тримесечието, ако вноските са тримесечни, или месецът, ако вноските са месечни, от което или от който ще се ползва промяната.

При корекция не се променят вноските, касаещи вече изтекло тримесечие или изтекъл месец.

Това означава, че променените авансови вноски ще влязат в сила за текущото и следващите тримесечия или за текущия и следващите месеци.

Например:

1. Ако е нужно да се направи промяна на авансовите вноски от 2-ро тримесечие, декларацията за промяна (по чл.88 от ЗКПО) следва да бъде подадена преди внасянето на данъка и най-късно до 15 юли, за да може да се ползва намаление или увеличение на авансовите вноски от 2-ро тримесечие.

2. Ако е нужно да се направи промяна на авансовите вноски от месец май, декларацията за промяна (по чл.88 от ЗКПО) следва да бъде подадена преди внасянето на данъка и най-късно до 15 май, за да може да се ползва намаление или увеличение на авансовите вноски от месец май.

нова прогнозна данъчна печалба (загуба) за годината

Посочва се размерът на новата прогнозна данъчна печалба или загуба за годината, избраната в клетка 1.

Ако новата прогноза за годината е да се реализира данъчна загуба, размерът ѝ се посочва със знак минус.

Виж примери за изчисление Виж примери за изчисление

Калкулатор Промяна в Авансови Вноски по ЗКПО

Този калкулатор е за платени абонати. Виж условията за абонамент .
лева
Декларирани авансови вноски преди тази промяна за:
лева
лева
лева
абонамент

Всички Калкулатори