Директива по Прилагането на Директивата за Командироването и Изпращането на Работници в ЕС - 2014/67

(Директива 2014/67/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета за Осигуряване на Изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно Командироването на Работници в Рамките на Предоставянето на Услуги и за Изменение на Регламент (ЕС) № 1024/2012 относно Административно Сътрудничество Посредством Информационната Система за Вътрешния Пазар („Регламент за ИСВП“))

727
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar