Директива за Освобождаване от Облагане при Преобразуване на Дружества - 2009/133

(Директива 2009/133/ЕО на Съвета относно Общата Система за Данъчно Облагане, Приложима спрямо Сливанията, Разделянията, Отделянията, Прехвърлянията на Активи и Замените на Акции по Отношение на Дружества от Различни Държави-членки, както и при Прехвърлянето на Седалище на SE или SCE в Друга Държава-Членка)

917
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar