Директива за Възстановяване на ДДС на Лица от ЕС - 2008/9

(ДИРЕКТИВА 2008/9/ЕО НА СЪВЕТА за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчнозадължени лица, неустановени в държавата-членка по възстановяване, но установени в друга държава-членка)

246
версия консолидирана от Kreston BulMar
версия консолидирана от Kreston BulMar