Директива за Възстановяване на ДДС на Лица от ЕС - 2008/9

(Директива 2008/9/ЕО на Съвета за Определяне на Подробни Правила за Възстановяването на Данъка върху Добавената Стойност, Предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на Данъчнозадължени Лица, Неустановени в Държавата-членка по Възстановяване, но Установени в Друга Държава-Членка)

2105
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar