Директива за Мерките срещу Изпирането на Пари – 2015/849

(Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския Парламент и на Съвета за Предотвратяване Използването на Финансовата Система за Целите на Изпирането на Пари и Финансирането на Тероризма, за Изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския Парламент и на Съвета и за Отмяна на Директива 2005/60/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета и на Директива 2006/70/ЕО на Комисията)

2846
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar