Директива за Задължителния Одит – 2006/43

(Директива 2006/43/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно Задължителния Одит на Годишните Счетоводни Отчети и Консолидираните Счетоводни Отчети, за Изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за Отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета)

3073
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar