Директива за Ограничаване на Практиките за Избягване от Данъчно Облагане - 2016/1164

(Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета за Установяване на Правила срещу Практиките за Избягване на Данъци, които Пряко Засягат Функционирането на Вътрешния Пазар)

808
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar