Директива за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС – 86/560

(Тринадесета Директива на Съвета (86/560/ЕИО) относно Хармонизиране на Законодателствата на Държавите-Членки в Областта на Данъка върху Оборота – Правила за Възстановяване на Данъка върху Добавената Стойност на Данъчнозадължени Лица, които не са Установени на Територията на Общността)

1537
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar