Директива за Възстановяване на ДДС на Лица извън ЕС – 86/560

(ТРИНАДЕСЕТА ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА (86/560/ЕИО) относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки в областта на данъка върху оборота – правила за възстановяване на данъка върху добавената стойност на данъчнозадължени лица, които не са установени на територията на Общността)

175
версия консолидирана от Kreston BulMar
версия консолидирана от Kreston BulMar