Директива за Сътрудничество в Данъчното Облагане - 2011/16

(Директива 2011/16/ЕС на Съвета относно Административното Сътрудничество в Областта на Данъчното Облагане и за Отмяна на Директива 77/799/ЕИО)

870
версия, консолидирана от Kreston BulMar
версия, консолидирана от Kreston BulMar