Закони

 1. Закон за Административните Нарушения и Наказания
 2. Закон за Акцизите и Данъчните Складове
 3. Закон за Българските Лични Документи
 4. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2000 г. (отменен)
 5. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2001 г. (отменен)
 6. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2002 г. (отменен)
 7. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2003 г. (отменен)
 8. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2004 г. (отменен)
 9. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2005 г. (отменен)
 10. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2006 г. (отменен)
 11. Закон за Бюджета на Държавното Обществено Осигуряване за 2007 г. (отменен)
 12. Закон за Гарантираните Вземания на Работниците и Служителите при Несъстоятелност на Работодателя
 13. Закон за Данък върху Добавената Стойност
 14. Закон за Данъците върху Доходите на Физическите Лица
 15. Закон за Държавната Финансова Инспекция
 16. Закон за Държавния Служител
 17. Закон за Енергетиката
 18. Закон за Задълженията и Договорите
 19. Закон за Защита на Класифицираната Информация
 20. Закон за Защита на Личните Данни
 21. Закон за Здравното Осигуряване
 22. Закон за Здравословни и Безопасни Условия на Труд
 23. Закон за Икономическите и Финансовите Отношения с Дружествата, Регистрирани в Юрисдикции с Преференциален Данъчен Режим, Контролираните от тях Лица и техните Действителни Собственици
 24. Закон за Корпоративното Подоходно Облагане
 25. Закон за Лихвите върху Данъци, Такси и Други Подобни Държавни Вземания
 26. Закон за Мерките срещу Изпирането на Пари
 27. Закон за Местните Данъци и Такси
 28. Закон за Меценатството
 29. Закон за Митниците
 30. Закон за Насърчаване на Инвестициите
 31. Закон за Националната Агенция за Приходите
 32. Закон за Независимия Финансов Одит
 33. Закон за Ограничаване на Плащанията в Брой
 34. Закон за Отговорността на Държавата за Вреди
 35. Закон за Платежните Услуги и Платежните Системи
 36. Закон за Публичните Предприятия
 37. Закон за Публичните Финанси
 38. Закон за Публичното Предлагане на Ценни Книжа
 39. Закон за Семейни Помощи за Деца
 40. Закон за Сметната Палата
 41. Закон за Собствеността
 42. Закон за Статистиката
 43. Закон за Счетоводството
 44. Закон за Трудовата Миграция и Трудовата Мобилност
 45. Закон за Хазарта
 46. Закон за Чужденците в Република България
 47. Търговски Закон