Закон за Отношенията с Дружества, Регистрирани в Офшорни Зони

(Закон за Икономическите и Финансовите Отношения с Дружествата, Регистрирани в Юрисдикции с Преференциален Данъчен Режим, Контролираните от тях Лица и Техните Действителни Собственици)

258
версия консолидирана от Ciela-Norma