Описание на калкулатора:

Калкулаторът е предназначен  за бъдещи майки и осиновители и техните работодатели, за да изчислят периодите на болничните и отпуските, които трябва да се ползват по време на бременност и майчинството и за документите, които трябва да се представят във връзка с това.

Калкулаторът позволява на бъдещите майки и осиновители да изчислят прогнозния размер на обезщетението от ДОО за предстоящо или планирано ползване на болнични и отпуск.

Всяка майка има  право на парично обезщетение за бременност и раждане и за отглеждане на малко дете, ако:
1. има 12 месеца осигурителен стаж, като осигурен  за този риск;
2. към датата на първия болничен за бременност и раждане е осигурено лице за този риск.

Всяка майка има право на болнични и отпуск до навършване на 2-годишна възраст на детето, а всеки осиновител има право на 365 дни отпуск от датата на осиновяване на детето, но не по-късно от навършването му на 5-годишна възраст.

Дефиниращи норми:

чл. 4, чл. 48а, чл. 49 от КСО

Виж описание на полетата Виж описание на полетата

Поле Описание

имена и данни за майката или осиновителя

В това поле могат да се запишат в свободен текст имена и ЕГН на майката или осиновителя и техните длъжности.

Това поле не е задължително, не се запазва в база данни и е единствено за удобство при отпечатване на изчисленията и прилагането им в трудовото досие на майката или осиновителя или за представянето им пред трети заинтересовани лица.

Дата на термин

Посочва се датата, на която е определен термина за раждане на детето.

Дата на осиновяване на детето

Посочва се датата, на която е осиновено детето.

Дата на раждане на детето

Посочва се датата, на която детето фактически се е родило, ако тя е различна от датата на термина. Ако детето е осиновено, се посочва неговата рождена дата.

Дата на прекъсване на майчинството

Посочва се датата, на която майката се връща или планира да се върне на работа и прекъсва майчинството си.

Всяка майка, която се връща на работа преди навършване на 2-годишна възраст на детето, има право да получава 50% от обезщетението за майчинство.

Самоосигуряващо се лице съм

Избира се в случаите, когато майката или осиновителя е самоосигуряващо се лице.

6

Калкулатор Отпуски и Обезщетения при Бременност и Майчинство

брутна заплата
нетна заплата
осигурителен доход
болнични
вид на отпуска
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
абонамент

Всички Калкулатори