Становища по Казуси
свързани към Местни Данъци и Такси

общовалидни за темата

 1. Как се третират за данъчни цели разходи за подобрение, извършени за сметка на наемателя, от наемодателя?
 2. Как се отчитат префактурирани разходи за ел. енергия?

свръзани към отделни норми на ЗМДТ

член 44

 1. Как се третира дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?
 2. Как се третира опрощаването на задължение?

член 45

 1. Как се третира дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

член 46

 1. Как се третира дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

член 47

 1. Как се третира дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?

член 49

 1. Как се третира дарение на дялове в капитала на местно дружество между две чуждестранни физически лица?
 2. Как се третира опрощаването на задължение?

член 61з

 1. Как се облага едноличен търговец, който се облага с патентен данък и през текущата година преминава оборота от 50 000 лв.?

член 61и

 1. Как се облага едноличен търговец, който се облага с патентен данък и през текущата година преминава оборота от 50 000 лв.?

член 61н

 1. Как се облага едноличен търговец, който се облага с патентен данък и през текущата година преминава оборота от 50 000 лв.?

член 127

 1. Как се третира опрощаването на задължение?
абонамент