Статии
свързани към Местни Данъци и Такси

общовалидни за темата

 1. Защо не трябва да се начислява ДДС при префактуриране на такса „битови отпадъци“ от регистриран по ЗДДС наемодател към наемател?
 2. Данък върху възмездно придобито имущество – недвижими имоти и МПС
 3. Какви правомощия имат служителите на местните администрации по събирането на местните данъци и такси?

свръзани към отделни норми на ЗМДТ

член 10

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 11

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 12

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 13

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 14

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 15

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 16

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 18

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 19

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 20

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 21

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 22

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 23

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 24

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 25

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 27

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 28

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 29

 1. Данък върху наследството

член 30

 1. Данък върху наследството

член 31

 1. Данък върху наследството

член 32

 1. Данък върху наследството

член 33

 1. Данък върху наследството

член 34

 1. Данък върху наследството

член 35

 1. Данък върху наследството

член 36

 1. Данък върху наследството

член 37

 1. Данък върху наследството

член 38

 1. Данък върху наследството

член 39

 1. Данък върху наследството

член 40

 1. Данък върху наследството

член 41

 1. Данък върху наследството

член 43

 1. Данък върху наследството

член 61з

 1. Патентен данък – общи постановки

член 61и

 1. Патентен данък – общи постановки

член 61к

 1. Патентен данък – общи постановки

член 61л

 1. Патентен данък – общи постановки

член 61м

 1. Патентен данък – общи постановки

член 61о

 1. Патентен данък – общи постановки

член 61п

 1. Патентен данък – общи постановки

член 123

 1. Данък върху собствеността на недвижимите имоти

член 124

 1. Данък върху наследството

член 127

 1. Данък върху наследството
абонамент