МСФО 6 - Проучване и Оценка на Минерални Ресурси

398
версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

1. Целта на настоящия МСФО е да се конкретизира финансовото отчитане на проучването и оценката на минералните ресурси.

2. В частност, МСФО изисква:

а) ограничени подобрения в съществуващата счетоводна практика относно разходите за проучване и оценка;

б) предприятията, признаващи активи по проучване и оценка, да преценяват тези активи за наличие на обезценка в съответствие с настоящия МСФО и да измерват всяка обезценка в съответствие с МСФО 36 Обезценка на активи;

в) оповестявания, които установяват и обясняват сумите във финансовите отчети на предприятието, възникващи от проучване и оценка на минерални ресурси и помагат на потребителите на тези финансови отчети да разберат размера, разположението във времето и сигурността на бъдещите парични потоци от всички признати активи по проучването и оценката.

II. Обхват

3. Предприятието прилага настоящия МСФО към направените разходи за проучване и оценка.

4. В настоящия МСФО не се разглеждат други аспекти на отчитането на предприятията, ангажирани с проучване и оценка на минерални ресурси.

5. Предприятието не прилага настоящия МСФО към разходи, които прави:

а) преди проучването и оценката на минералните ресурси като например разходите, направени преди предприятието да е получило юридическите права за проучване на специфична област;

б) след като стане възможно да бъдат доказани техническата изпълнимост и търговската приложимост на минералния ресурс.

III. Признаване на Активи по Проучване и Оценка

III.I. Временно Освобождаване от МСС 8, Параграфи 11 и 12

6. При разработването на счетоводната политика, предприятието, признаващо активи по проучване и оценка, прилага параграф 10 от МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки.

7. В параграфи 11 и 12 от МСС 8 се конкретизират източниците на задължителни изисквания и насоки, които ръководният екип отчита при разработването на счетоводната политика по отношение на даден обект, ако за този обект не е приложим определен МСФО. Настоящият МСФО освобождава предприятието от прилагането на тези параграфи в счетоводната политика за признаване и оценяване на активи по проучване и оценка като се отчитат параграфи 9 и 10 по-долу.

IV. Оценяване на Активи по Проучване и Оценка

IV.I. Оценяване при Признаване

8. Активите по проучване и оценка се измерват по себестойност.

IV.II. Елементи на Цената на Придобиване на Активи по Проучване и Оценка

версия, консолидирана от Kreston BulMar