МСС 27 - Индивидуални Финансови Отчети

407
версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

1. Целта на настоящия стандарт е да определи изискванията за отчитане и оповестяване на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети.

II. Обхват

2. Настоящият стандарт се прилага при отчитане на инвестиции в дъщерни предприятия, съвместни предприятия и асоциирани предприятия, когато предприятието избере или е задължено по силата на местни нормативни разпоредби да представи индивидуални финансови отчети.

3. Настоящият стандарт не определя кои предприятия следва да изготвят индивидуални финансови отчети. Той се прилага, когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети, които съответстват на Международните стандарти за финансово отчитане.

III. Определения

4. В настоящия стандарт са използвани следните термини с посоченото значение:

Консолидирани финансови отчети представляват финансовите отчети на група, в които активите, пасивите, собственият капитал, приходите, разходите и паричните потоци на компанията майка и нейните дъщерни предприятия са представени като такива на една стопанска единица.

Индивидуални финансови отчети са отчетите, които се представят от предприятие, в които предприятието може да избере, при спазване на изискванията в настоящия стандарт, да отчита инвестициите си в дъщерни предприятия, съвместни предприятия или асоциирани предприятия или по цената на придобиване в съответствие с МСФО 9 Финансови инструменти, или като използва метода на собствения капитал така, както е описано в МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия.

5. Следните термини са определени в допълнение А към МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, допълнение А към МСФО 11 Съвместни предприятия и параграф 3 от МСС 28:

6. Индивидуалните финансови отчети са отчетите, които се представят в допълнение към консолидираните финансови отчети или в допълнение към финансовите отчети на инвеститор, който няма инвестиции в дъщерни предприятия, но има инвестиции в асоциирани предприятия или съвместни предприятия, които инвестиции в асоциирани предприятия или съвместни предприятия трябва съгласно МСС 28 да се отчитат по метода на собствения капитал, освен при предвидените в параграфи 8, 8A обстоятелства.

7. Финансовите отчети на дадено предприятие, което няма дъщерно предприятие, асоциирано предприятие или дял на контролиращ съдружник в съвместно предприятие, не са индивидуални финансови отчети.

8. Предприятието, което в съответствие с параграф 4, буква а) от МСФО 10 е освободено от изискването за консолидация или в съответствие с параграф 17 от МСС 28 (изменен през 2011 г.) – от прилагане на метода на собствения капитал, може да представя индивидуални финансови отчети като единствените си финансови отчети.

8А. Инвестиционно предприятие, от което се изисква през текущия период и всички представени сравнителни периоди да прилага изключение от изискването за консолидация за всички негови дъщерни предприятия в съответствие с изискванията на параграф 31 от МСФО 10, представя индивидуални финансови отчети като единствени свои финансови отчети.

IV. Изготвяне на Индивидуални Финансови Отчети

9. Индивидуалните финансови отчети се изготвят в съответствие с всички приложими МСФО, освен предвиденото в параграф 10.

1

10. Когато предприятието изготвя индивидуални финансови отчети, то отчита инвестициите в дъщерни предприятия, съвместни предприятия или асоциирани предприятия или:

а) по цена на придобиване (себестойност);

б) в съответствие с МСФО 9; или

в) като използват метода на собствения капитал, както е описан в МСС 28.

Предприятието прилага същото счетоводно отчитане за всяка категория инвестиции. Инвестиции, отчетени по цена на придобиване или по метода на собствения капитал, се отчитат в съответствие с МСФО 5 Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности, когато те са класифицирани като държани за продажба или за разпределяне (или са включени в група за изваждане от употреба, която е класифицирана като държана за продажба или за разпределяне). Оценяването на отчитаните в съответствие с МСФО 9 инвестиции не се променя при тези условия.

версия, консолидирана от Kreston BulMar