МСФО 7 - Финансови Инструменти – Оповестяване

489
версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

1. Целта на настоящия МСФО е да се изисква предприятията да правят оповестявания в своите финансови отчети, които дават възможност на ползвателите да оценят:

а) значението на финансовите инструменти за финансовото състояние и резултати на предприятието; и

б) естеството и степента на свързаните с финансовите инструменти рискове, на които е изложено предприятието през периода и на отчетната дата, както и начина, по който то управлява тези рискове.

2. Принципите в настоящия МСФО допълват принципите за признаване, оценяване и представяне на финансови активи и финансови пасиви в МСС 32 Финансови инструменти: представяне и МСФО 9 Финансови инструменти.

II. Обхват

3. Настоящият МСФО се прилага от всички предприятия по отношение на всички видове финансови инструменти, с изключение на:

а) тези дялове в дъщерни, асоциирани или съвместни предприятия, които се отчитат счетоводно съгласно МСФО 10 Консолидирани финансови отчети, МСС 27 Индивидуални финансови отчети или МСС 28 Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия. В някои случаи обаче МСФО 10, МСС 27 или МСС 28 изискват или разрешават предприятието да отчете дял в дъщерно, асоциирано или съвместно предприятие, като използва МСФО 9; в тези случаи предприятията прилагат изискванията на настоящия МСФО. Предприятията също така прилагат настоящия МСФО към всички деривативни инструменти, свързани с дялове в дъщерни, асоциирани или съвместни предприятия, освен когато деривативните инструменти отговарят на определението за инструмент на собствения капитал в МСС 32.

б) правата и задълженията на работодателите по плановете за доходи на персонала, към които се прилага МСС 19 Доходи на наети лица.

в) [[заличен]]

г) застрахователните договори, както са дефинирани в МСФО 4 Застрахователни договори Настоящият МСФО обаче се прилага за деривативи, които са внедрени в застрахователни договори, ако МСС 9 изисква предприятието да ги отчита отделно. Освен това емитентът прилага настоящия МСФО за договорите за финансова гаранция, ако емитентът прилага МСФО 9 при признаването и оценяването на договорите, но прилага МСФО 4, ако избира, в съответствие с параграф 4, буква г) от МСФО 4, да прилага МСФО 4 при признаването и оценяването им.

д) финансовите инструменти, договорите и задълженията по сделки с плащане на базата на акции, към които се прилага МСФО 2 Плащане на базата на акции, освен договорите в обхвата на МСФО 9, за които се прилага настоящият МСФО.

е) инструменти, които се изисква да се класифицират като инструменти на собствения капитал в съответствие с параграфи 16А и 16Б или параграфи 16В и 16Г на МСС 32.

4. Настоящият МСФО се прилага за признати и непризнати финансови инструменти. Признатите финансови инструменти включват финансови активи и финансови пасиви, които са в обхвата на МСФО 9. Непризнатите финансови инструменти включват някои финансови инструменти, които въпреки че са извън обхвата на МСФО 9, са в обхвата на настоящия МСФО.

5. Настоящият МСФО се прилага за договори за закупуване или продажба на нефинансова позиция, които са в обхвата на МСФО 9.

5А. Изискванията за оповестяване на кредитния риск в параграфи 35А – 35Н се прилагат към тези права, за които в МСФО 15 Приходи от договори с клиенти е уточнено, че се отчитат в съответствие с МСФО 9, за целите на признаването на печалби или загуби от обезценка. Всяко позоваване на финансови активи или финансови инструменти в тези параграфи включва тези права, освен ако не е посочено друго.

III. Категории Финансови Инструменти и Ниво на Оповестяване

3

6. Когато настоящия МСФО изисква оповестявания по групи финансови инструменти, предприятието обобщава финансовите инструменти в групи, подходящи за естеството на оповестяваната информация и които вземат под внимание характеристиките на тези финансови инструменти. Предприятието предоставя достатъчна информация, за да се позволи равнение с редовете, представени в отчета за финансовото състояние.

IV. Значение на Финансовите Инструменти за Финансовото Състояние и Резултатите от Дейността

7. Предприятието оповестява информация, която позволява на ползвателите на неговите финансови отчети да оценят значението на финансовите инструменти за неговото финансово състояние и резултатите от дейността.

IV.I. Отчет за Финансовото Състояние

IV.I.I. Категории Финансови Активи и Финансови Пасиви

8. Балансовите стойности на всяка от следните категории, както са дефинирани в МСФО 9, се оповестяват или в отчета за финансовото състояние, или в пояснителните приложения:

а) финансови активи, оценявани по справедлива стойност през печалбата или загубата, показващи поотделно: i) определените като такива при първоначалното признаване или впоследствие в съответствие с параграф 6.7.1 от МСФО 9, и ii) тези, оценявани задължително по справедлива стойност през печалбата или загубата в съответствие с МСФО 9;

б) [[заличен]]

в) [[заличен]]

г) [[заличен]]

д) финансови пасиви, отчитани по справедлива стойност през печалбата или загубата, показващи поотделно: i) определените като такива при първоначалното признаване или впоследствие в съответствие с параграф 6.7.1 от МСФО 9, и ii) тези, които отговарят на дефиницията за държани за търгуване в МСФО 9;

е) финансови активи, оценени по амортизирана стойност;

ж) финансови пасиви, оценени по амортизирана стойност;

з) финансови активи, оценени по справедлива стойност през друг всеобхватен доход, показващи поотделно i) финансови активи, които се оценяват по справедлива стойност през друг всеобхватен доход в съответствие с параграф 4.1.2А от МСФО 9; и ii) инвестиции в капиталови инструменти, определени като такива при първоначалното им признаване в съответствие с параграф 5.7.5 от МСФО 9.

версия, консолидирана от Kreston BulMar