МСФО 12 - Оповестяване на Дялови Участия в Други Предприятия

270
версия, консолидирана от Kreston BulMar

I. Цел

1. Целта на настоящия МСФО е да се изисква предприятието да оповестява информация, която дава възможност на ползвателите на финансовите му отчети да оценят:

а) естеството на неговите дялови участия в други предприятия и свързаните с тях рискове; както и

б) въздействието от тези дялови участия върху неговото финансово състояние, резултати и парични потоци.

I.I. Постигане на Целта

2. За да постигне целта на параграф 1, предприятието оповестява:

а) по-важните оценки и допускания, които е направило при определянето на следното:

i) естество на дяловете в друго предприятие или субект

ii) типа на съвместното предприятие, в което то има дял (параграфи 7 – 9);

iii) че то отговаря на определението за инвестиционно предприятие, ако е приложимо (параграф 9А); и

б) информация за дяловите си участия в:

(i) дъщерни предприятия (параграфи 10 – 19);

(ii) съвместни предприятия и асоциирани предприятия (параграфи 20 – 23); както и

(iii) структурирани предприятия, които не са контролирани от предприятието (неконсолидирани структурирани предприятия) (параграфи 24 – 31).

3. Ако оповестяванията, изисквани от настоящия МСФО, заедно с оповестяванията, изисквани от други МСФО, не постигнат целта на параграф 1, предприятието оповестява всякаква допълнителна информация, необходима за постигането ѝ.

5

4. Предприятието преценява колко подробна трябва да е информацията, така че да бъде удовлетворена целта на оповестяването и колко внимание да бъде отделено на всяко от изискванията на настоящия МСФО. То обобщава или прави разбивка на други оповестявания, така че полезната информация да не бъде замъглена чрез включване на множество несъществени подробности или обобщаване на елементи с различни характеристики (вж. параграфи Б2 – Б6).

II. Обхват

3

5. Настоящият МСФО се прилага от предприятие, което има дялово участие в някое от следните:

а) дъщерни предприятия;

б) съвместни предприятия (съвместно контролирани дейности или съвместно контролирани активи);

в) асоциирани предприятия;

г) неконсолидирани структурирани предприятия.

5А. С изключение на описаното в параграф В17, изискванията на настоящия МСФО са приложими по отношение на дяловите участия на предприятието, посочени в параграф 5, които са класифицирани (или са включени в група за освобождаване, която е класифицирана) като държани за продажба или преустановени дейности в съответствие с МСФО 5 „Нетекущи активи, държани за продажба, и преустановени дейности“.

6. Настоящият МСФО не се прилага за:

а) планове за доходи след напускане на работа или други планове за дългосрочни доходи на наети лица, за които се прилага МСС 19 „Доходи на наети лица“;

б) самостоятелните финансови отчети на предприятието, за които се прилага МСС 27 „Самостоятелни финансови отчети“. Въпреки това:

(i) ако предприятието има дялове в неконсолидирани структурирани предприятия и изготвя самостоятелни финансови отчети като свой единствен финансов отчет, то прилага изискванията на параграфи 24 – 31 при подготовката на тези самостоятелни финансови отчети;

(ii) инвестиционно предприятие, което изготвя финансови отчети, където, в съответствие с параграф 31 от МСФО 10, всички негови дъщерни предприятия са оценени по справедлива стойност в печалбата или загубата, извършва изискваните от настоящия МСФО оповестявания за инвестиционните предприятия.

в) дялово участие на предприятието в съвместно предприятие, без обаче да упражнява съвместен контрол върху него, освен ако дяловото участие не води до значително влияние върху дейността или е дялово участие в структурирано предприятие;

г) дялово участие в друго предприятие, което се отчита в съответствие с МСФО 9 „Финансови инструменти“. Предприятието обаче прилага настоящия МСФО:

(i) когато това дялово участие е в асоциирано или съвместно предприятие, което в съответствие с МСС 28 „Инвестиции в асоциирани предприятия и съвместни предприятия“ се оценява по справедлива стойност с изменение в печалбата или загубата; или

(ii) когато това дялово участие е в неконсолидирано структурирано предприятие.

III. Значими Преценки и Предположения

7. Предприятието оповестява информация за значимите преценки и предположения, които е направило (и промени в тези преценки и предположения) при определяне на следното:

а) че има контрол над друго предприятие, т.е. предприятието, в което е инвестирано, както е описано в параграфи 5 и 6 на МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“;

б) че има съвместен контрол над съвместно предприятие или значително влияние над друго предприятие; както и

в) вида съвместно предприятие (т.е. съвместно контролирана дейност или съвместно контролиран актив), когато съвместното предприятие е самостоятелна структура.

8. Значимите преценки и предположения, оповестени в съответствие с параграф 7, включват направените от предприятието в случаите, когато промените във фактите и обстоятелствата водят до промяна през отчетния период на заключението за това дали има контрол, съвместен контрол или значително влияние.

9. За да се съобрази с разпоредбите на параграф 7, предприятието например оповестява значимите преценки и предположения, направени при определяне на факта, че:

а) то не контролира друго предприятие, въпреки че притежава повече от половината права на глас в него;

б) то контролира друго предприятие, дори ако притежава по-малко от половината права на глас в него;

в) то е търговски представител или принципал (вж. параграфи 58 – 72 на МСФО 10);

г) то не притежава значително влияние, въпреки че притежава 20 % или повече от правата на глас на друго предприятие;

д) то има значително влияние, въпреки че притежава по-малко от 20 % от правата на глас на друго предприятие.

III.I. Статут на Инвестиционното Предприятие

версия, консолидирана от Kreston BulMar