Примери към Калкулатори
свързани към Данъчни калкулатори

общовалидни за темата

 1. Последваща корекция в срока на договор за дългосрочен наем, признат като актив с право на ползване
 2. Последваща корекция на наемната вноска при договор за дългосрочен наем, признат като актив с право на ползване
 3. Първоначално признаване на дългосрочен наем, с различни наемни вноски за периода, в актив с право на ползване
 4. Първоначално признаване на дългосрочен наем, с равни наемни вноски за периода, в актив с право на ползване
 5. Пренасяне на данъчна загуба при отрицателен данъчен резултат
 6. Пълно приспадане на данъчна загуба без остатък за приспадане в следващата година
 7. Приспадане на данъчна загуба с остатък за приспадане в следващата година
 8. Приспадане на данъчна загуба с остатък за приспадане в следващата година и с частично изгубване на правото за бъдещо приспадане поради изтека давност
 9. Признати разходи по заеми при достатъчна печалба и без непризнати разходи от минали години
 10. Признати разходи по заеми при достатъчна печалба и признаване на непризнати разходи по заеми от минали години
 11. Непризнати разходи по заеми при недостатъчна печалба
 12. Лимитирано признаване на разходи за лихви от предходни години в резултат на прилагане на режима за Разходи по заеми
 13. Непризнати разходи за лихви при едновременно прилагане на режима за ограничаване на Разходите по заеми
 14. Признати разходи за лихви от текуща и предходни години при слаба капитализация, но при достатъчна печалба
 15. Признати разходи за лихви при слаба капитализация, но при достатъчна печалба
 16. Непризнати разходи за лихви при слаба капитализация и недостатъчна печалба
 17. Дължима лихва за недостатъчни тримесечни авансови вноски на дружество
 18. Дължима лихва за недостатъчни авансови вноски на новоучредено дружество в резултат на преобразуване
 19. Дължима лихва за недостатъчни месечни авансови вноски на дружество
 20. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 21. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 22. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 23. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 24. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 25. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
абонамент