Примери към Калкулатори към тема Данъчни калкулатори

 1. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридически Лица
 2. Изчисляване на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 3. Дължима лихва за недостатъчни месечни авансови вноски на дружество
 4. Дължима лихва за недостатъчни авансови вноски на новоучредено дружество в резултат на преобразуване
 5. Дължима лихва за недостатъчни тримесечни авансови вноски на дружество
 6. Непризнати разходи за лихви при слаба капитализация и недостатъчна печалба
 7. Признати разходи за лихви при слаба капитализация, но при достатъчна печалба
 8. Признати разходи за лихви от текуща и предходни години при слаба капитализация, но при достатъчна печалба
 9. Непризнати разходи за лихви при едновременно прилагане на режима за ограничаване на Разходите по заеми
 10. Лимитирано признаване на разходи за лихви от предходни години в резултат на прилагане на режима за Разходи по заеми
 11. Непризнати разходи по заеми при недостатъчна печалба
 12. Признати разходи по заеми при достатъчна печалба и без непризнати разходи от минали години
 13. Признати разходи по заеми при достатъчна печалба и признаване на непризнати разходи по заеми от минали години
 14. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 15. Промяна на месечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо лице
 16. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Едноличен Търговец
 17. Промяна на тримесечна авансова вноска за корпоративен данък по ЗКПО на Юридическо Лице
 18. Приспадане на данъчна загуба с остатък за приспадане в следващата година и с частично изгубване на правото за бъдещо приспадане поради изтека давност
 19. Приспадане на данъчна загуба с остатък за приспадане в следващата година
 20. Пълно приспадане на данъчна загуба без остатък за приспадане в следващата година
 21. Пренасяне на данъчна загуба при отрицателен данъчен резултат
 22. Първоначално признаване на дългосрочен наем, с равни наемни вноски за периода, в актив с право на ползване
 23. Първоначално признаване на дългосрочен наем, с различни наемни вноски за периода, в актив с право на ползване
 24. Последваща корекция на наемната вноска при договор за дългосрочен наем, признат като актив с право на ползване
 25. Последваща корекция в срока на договор за дългосрочен наем, признат като актив с право на ползване
абонамент