Промени в ЗДДС от декември 2020 – Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки

Методи Христов
Управляващ съдружник "Счетоводно обслужване" в Kreston BulMar
чака актуализация версия: 18 декември 2020 2176 уникалност: 73.5%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455. Тези промени целят въвеждането на нови правила, свързани с облагането на вътреобщностната търговия със стоки, и по-специално на дистанционните продажби.

Преди да се премине към измененията, накратко ще бъде представен досега действащият режим за дистанционни продажби.

Условията, които определят дали една доставка на стоки попада под режима на дистанционните продажби и които трябва да са налице едновременно, включват:

 • Стоките да се придвижват от една държава членка на ЕС до друга;
 • Доставчикът на стоките да е лице, което не е регистрирано по ДДС в държавата членка на пристигане на стоките, но има ДДС регистрация в друга държава членка;
  • скрито платено съдържание: 54 думи;

Специалният режим за облагане на маржа на цената се прилага за стоки втора употреба, произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети.

Когато цитираните по-горе условия са изпълнени, това означава, че доставчикът извършва дистанционна продажба на стоки. Така възниква следващият момент, който засяга облагането на тези доставки с ДДС, а именно необходимостта да се определи къде се намира мястото на изпълнение на доставката.

скрито платено съдържание: 42 думи;

По досега действащия механизъм държавите са приели определени прагове, които, ако бъдат надхвърлени, по отношение на доставчика възниква задължение да се регистрира по ДДС в съответната държава членка. Това е специална регистрация, която се отнася конкретно за дистанционните продажби.

скрито платено съдържание: 52 думи;

Условията на бурно развитие на електронната търговия, която направи възможно потребителите да получат широк достъп до информация относно конкурентни продукти и цени, доставяни в разумни срокове и с добро качество, доведоха до това, че механизмът на дистанционните продажби, който се прилагаше понастоящем, вече не може да отговори на настоящите нужди нито от страна на държавите, нито от страна на доставчиците.

скрито платено съдържание: 36 думи;

Оказва се, че тези пречки водят до системно неспазване на законодателството на ЕС, тъй като доставчиците не се регистрират по ДДС. Това води до пряка щета за бюджета на държавата по потребление, тъй като консумацията на тези стоки остава необложена с ДДС, а данъкът постъпва в държавата членка, където е установен доставчикът, ако той е регистриран по ДДС.

Така възниква необходимостта от създаването на нов режим, който е регламентиран с Директива 2017/2455.

скрито платено съдържание: 64 думи;

С измененията на чл.14 от ЗДДС, който регламентира какви са условията, за да е налице дистанционна продажба на стоки, се създадоха няколко нови дефиниции, които определят различни видове доставки.

Първата дефиниция е т. нар. „вътреобщностна дистанционна продажба на стоки на територията на ЕС“, според която това са доставки, за които са налице едновременно няколко условия:

скрито платено съдържание: 38 думи;

Счита се, че доставчикът се намесва непряко в доставката на стоките при следните случаи:

 • Ако възлага превозът да се извърши от подизпълнител – обикновено куриер;
 • Ако поема отговорност за доставянето на стоките до клиента;
 • скрито платено съдържание: 34 думи;

За справка: чл.5а от Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026 на Съвета от 21 ноември 2019 г. за изменение на Регламент (ЕС) № 282/2011 по отношение на доставките на стоки или услуги, предоставяни за улеснение чрез електронен интерфейс, и специалните режими за данъчно задължени лица, предоставящи услуги на данъчно незадължени лица, извършващи дистанционни продажби на стоки и някои вътрешни доставки на стоки (ОВ, L 313/14 от 4 декември 2019 г.), наричан по-нататък Регламент за изпълнение (ЕС) 2019/2026.

скрито платено съдържание: 119 думи;

За целите на чл.14 от ЗДДС в обхвата на понятието „данъчно незадължено лице“ се включват още и данъчно задължено лице или данъчно незадължено юридическо лице (най-често фондация или организация, която не извършва стопанска дейност), което няма задължение да начислява ДДС при вътреобщностно придобиване на стоката в държавата членка, където транспортът приключва, т.е. това са лица, които не са регистрирани по ДДС и съответно не начисляват ДДС при ВОП.

 • скрито платено съдържание: 68 думи;

В обхвата на вътреобщностните дистанционни продажби на стоки попада и доставката на акцизни стоки, когато получатели са физически лица, въоръжени сили на чужди държави или институции на ЕС.

Така обект на вътреобщностни дистанционни продажби на стоки могат да бъдат следните два примера:

скрито платено съдържание: 98 думи;

Други статии, свързани с промените в ЗДДС от декември 2020 г.:

 1.  Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2.  Специален режим в Съюза
 3.  Специален режим извън Съюза
 4.  Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос
 5.  Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 6.  Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 7.  Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии