Промени в ЗДДС от декември 2020 – Режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос

Методи Христов
Управляващ съдружник счетоводно обслужване в Kreston BulMar
18 декември 2020, 00:00 25 72.8%

С промените в брой 104/08.12.2020 г. на Държавен вестник в ЗДДС се въведоха измененията на Директива 2006/112, която, от своя страна, беше изменена с Директива 2017/2455.

В настоящата статия ще бъде разгледан новият режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос на стоки. Този режим може да се прилага по отношение на стоките, за които са изпълнени следните условия:

 • Пратки на стойност до 150 евро – т.е. общата стойност на стоките, които формират пратката, не трябва да превишава сумата от 150 евро;
 • Режимът не се прилага по отношение на акцизните стоки;
 • Стоките не са обект и за тях не се прилага режимът за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии – този режим се прилага от лица (доставчици), включително такива, които управляват електронен интерфейс за улеснение на продажбите, които може да са установени на територията на ЕС или на територията на трета страна и които извършват внос на стоки, при условие че стойността на пратката е под 150 евро;
 • Стоките са предназначени за свободно обращение в страната;
 • Транспортът на стоките е до България;
 • Получателят на стоките е физическо лице, установено в България;
 • По отношение на доставчика на тези стоки, трябва да са изпълнени следните условия:
  • да е регистриран по ДДС на основание задължителна регистрация по чл.96 от ЗДДС или по желание;
  • да има разрешение от митницата за отсрочено плащане на вносни мита;
  • да действа в качеството си на косвен представител по митническото законодателство на ЕС.

Декларирането и отчитането на данъка по режима се извършва по следния ред:

1. Подава се митническа декларация пред Агенция „Митници“, която съдържа задължително следната информация:

 • Посочва се, че доставчикът е избрал да прилага режима за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос;
 • Посочват се данните на притежателя, за когото е предназначена пратката;

2. След подаване на декларацията стоката се освобождава без внасяне на ДДС;

3. Данъчният период за деклариране и внасяне на ДДС е един месец;

4. ДДС се декларира и внася с подаване на декларация пред Агенция „Митници“;

5. В декларацията за ДДС се посочва общата сума на дължимия ДДС;

6. Декларацията за ДДС се подава до 16-о число (вкл.) на месеца, следващ месеца, за който се отнася декларацията;

7. Лицата, които са избрали да прилагат този режим, са задължени да водят електронен регистър, който съдържа информация за извършените доставки по него. Структурата и съдържанието на регистъра се определя съобразно ППЗДДС. При поискване от страна на органите на АМ информацията от регистъра се предоставя, като това става единствено по електронен път;

8. Срокът, в който лицата са задължени да съхраняват информацията от електронния регистър, е 10 години, като започва да тече от годината, следваща годината на представяне на пратката пред АМ.

Заплащането на данъка става по следния ред:

1. ДДС се заплаща от получателите по доставката;

2. Лицата, които са избрали да прилагат този режим, имат задължение да съберат ДДС от всички получатели;

3. Срокът за внасяне на данъка съвпада със срока за подаване на декларацията по ДДС пред АМ, или 16-о число (вкл.) на следващия месец.

Следва да се отбележи, че доставчиците, които са избрали да прилагат този режим, нямат право да ползват данъчен кредит по отношение на стоките, които са обект на прилагане на режима.

По отношение на пратките, чиято стойност надвишава сумата от 150 евро, както и по отношение на вноса на акцизни стоки, се прилагат общите правила на закона.

Във връзка с въвеждането на новия режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос – отпадна освободеният внос на стоки, чиято стойност е до 30 лв.

Лицата, които са избрали да прилагат режима и които:

 • не подадат месечната Справка-декларация пред АМ; или
 • подадат месечната Справка-декларация след законовия срок; или
 • не предоставят електронния регистър при поискване от органите на АМ,

 се наказват с глоба или имуществена санкция в размер от 500 до 10 000 лв.


Другите статии, свързани с промените в ЗДДС от декември 2020 г.:

 1.  Специален режим Дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
 2.  Специален режим в Съюза
 3.  Специален режим извън Съюза
 4.  Място на изпълнение и регистрация по ДДС
 5.  Доставки, които се улесняват от електронен интерфейс
 6.  Дистанционна продажба на стоки, внасяни от трети страни или територии
 7.  Вътреобщностни дистанционни продажби на стоки